Ermelo-Liberaal
Wij horen graag wat er bij u leeft

NIEUWS

 

 

 

“Nieuw Sportcentrum Ermelo” (huidig “Calluna”)

Datum: 21-09-2018

Door: Désirée Meijsen, oprichter en partijleider Ermelo-Liberaal     

Woensdag 19 september jl. heb ik als oprichter en partijleider van Ermelo-Liberaal, samen met Bert Noorderijk, ingesproken bij de commissievergadering Samenleving & Maatschappij van de Gemeenteraad van Ermelo bij het onderwerp “Nieuw Sportcentrum Ermelo”. 

Omdat de Gemeenteraad van Ermelo nu aan zet is en op 4 oktober a.s. hierover een besluit gaat nemen, hebben wij ons woensdagavond tot de leden van de Gemeenteraad gericht. Wij hebben een pleidooi gehouden voor het behoud van het recreatiebad van “Calluna” (toekomstig “Nieuw Sportcentrum Ermelo”), zoals door de Gemeenteraad is besloten op 5 juli 2017, te weten een recreatiebad met 100 m2 recreatief gedeelte, en verder een sauna, whirlpool, kleuterbad en peuterbad, in totaal 150 m2.

Het nieuw aangetreden college van Burgemeester & Wethouders wil dit besluit terugdraaien en een recreatiebad realiseren met alleen een sauna, whirlpool en peuterbad, in totaal 50 m2.
Ermelo-Liberaal heeft bezwaar tegen het nu voorliggende plan van het college en roept de Raad op om zich te houden aan het op 5 juli 2017 genomen besluit.

Met het in 2017 genomen besluit was er na jaren eindelijk duidelijkheid voor gebruikers van “Calluna”. Vooral voor de gebruikers van het recreatiebad was het goed om te weten waar men aan toe was. Met het door de Raad genomen besluit werd en wordt tegemoet gekomen aan de wensen van vele gezinnen, kinderen, ouderen en toeristen. Wij vinden dat deze doelgroepen niet of te weinig zijn betrokken in het nu voorliggende plan om het huidige recreatieve gedeelte (nu 373 m2) terug te brengen naar 50 m2 voor alleen een sauna, whirlpool en peuterbad.  

De consequenties voor deze doelgroepen op de lange termijn zijn naar onze mening onvoldoende meegewogen. Denk bijvoorbeeld aan de groeiende groep ouderen in onze mooie gemeente, die steeds langer thuis (moeten) blijven wonen en die niet alleen voor hun noodzakelijke beweging maar ook voor hun sociale contacten veelal afhankelijk zijn van dit recreatiebad. Voor de lange termijn is het belangrijk dat we als gemeente nú rekening houden met het risico op eenzaamheid en daar nú in investeren en onze verantwoordelijkheid voor nemen.

De ‘vlieger’ dat recreatieve vrij-zwemmers terecht kunnen in het doelgroepenbad en wedstrijdbad gaat wat Ermelo-Liberaal betreft niet op. Recreatieve vrij-zwemmers komen voor het recreatieve zwemgedeelte met onder andere een wildwaterkreek. Als dit wegvalt, is het maar de vraag of zij nog naar Ermelo komen. Eigenlijk worden deze tienduizenden bezoekers weggejaagd naar andere gemeentes en in de steek gelaten. Dit vinden wij een zeer ongewenste ontwikkeling, die ons grote zorgen baart en die ten allen tijde voorkomen moet worden. Het is kortzichtig om te denken dat kinderen, gehandicapten, ouderen en toeristen wel “even” 3 km verder fietsen/rijden en ook nog meer gaan betalen voor de entree.

€ 21 miljoen
Met het nieuwe Sportcentrum Ermelo (met zwembad en vier multifunctionele sporthallen) is een bedrag gemoeid van in totaal bijna € 21 miljoen, inclusief duurzaamheidsmaatregelen. De kosten bedragen ongeveer € 14 miljoen voor het zwembad en ongeveer € 7 miljoen voor de vier sporthallen. Dit zijn forse bedragen, maar juist daarom is het belangrijk om ook écht een toekomstbestendig Sportcentrum te bouwen, waar ook écht iedereen de komende 40 jaar terecht kan.

Politieke keuzes
Als zorgdorp en toerismedorp vinden wij het belangrijk dat Ermelo beschikt over een toekomstbestendig zwembad. De meerkosten voor een uitgebreid recreatief zwemgedeelte ten opzichte van een ‘beperkt’ recreatief gedeelte zijn ongeveer € 2 miljoen. Deze extra kosten kunnen wat ons betreft worden opgevangen door andere grote projecten die het college van Burgemeester & Wethouders wil gaan realiseren (verbouwing van het gemeentehuis voor € 9 miljoen en De Dialoog voor € 7,2 miljoen) niet of gedeeltelijk te realiseren of uit te stellen. Politiek is een kwestie van keuzes maken. Wat Ermelo-Liberaal betreft ligt de prioriteit bij een nieuw volwaardig Sportcentrum voor de komende 40 jaar! Wij zeggen: vasthouden aan het op 5 juli 2017 genomen besluit en niet langer wachten met het uitvoeren daarvan en daar nu mee te beginnen! De inwoners van Ermelo hebben daar wat Ermelo-Liberaal betreft recht op.

10 insprekers
Tijdens de commissievergadering van 19 september hebben zich in totaal tien insprekers uitgesproken voor de realisatie van een uitgebreid recreatief zwembad. De insprekers noemden het belang van vertrouwen, geloofwaardigheid en behoorlijk bestuur. De reactie vanuit het college op deze insprekers heeft ons zeer teleurgesteld. Wij constateren dat het college geen millimeter wil bewegen. Ook het voorstel vanuit de commissie voor een eventuele verhoging van de entreeprijs met maximaal één euro per persoon is wat betreft het college niet bespreekbaar. De wethouder benadrukte dat het collegeakkoord leidend is. De burger staat dus buiten spel!
Ook werd er gezegd dat er vele tegenstanders (zouden) zijn van de realisatie van een zwembad met een uitgebreid recreatief gedeelte. Opvallens was dat die tegenstand er kennelijk niet is, of in ieder geval niet dusdanig groot is dat iemand de moeite heeft genomen om dat als inspreker kenbaar te maken.

Ermelo-Liberaal vraagt zich wel af wat er gebeurt als de prijs van het kaartje sowieso één euro duurder wordt zónder dat er een uitgebreid recreatiebad is/wordt gerealiseerd. Gebruikers moeten dan dus méér betalen, maar krijgen er mínder voor terug dan dat ze nu hebben… Wat heeft dit voor consequenties voor gebruik, bezoekersaantallen en inkomsten van het ‘beperkte’ recreatiebad? Wat gebeurt er als de bouwkosten nóg verder stijgen voordat de bouw van het nieuwe Sportcentrum gestart is?  

Burgers niet betrokken
Ermelo-Liberaal is van mening dat het collegebesluit veel te snel en te ondoordacht genomen is. Een besluit dat al direct na de coalitievorming genomen is en waarbij er te veel naar het financiële aspect  gekeken wordt maar te weinig naar de consequenties voor de gebruikers. Ermelo-Liberaal vindt dat burgers hier niet (genoeg) in meegenomen zijn en dat de coalitie te weinig openstaat voor oplossingen die het mogelijk (zouden kunnen) maken om toch een uitgebreid recreatiebad te realiseren.

Wij zijn benieuwd naar de raadsvergadering van 4 oktober en met name of de politieke partijen iets doen of gedaan hebben met de reacties vanuit de samenleving.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

  8 juli 2018   ermelo.nieuws.nl

Ermelo-Liberaal: ‘ Begrijpt ú het nog, na 100 dagen?’

Zoals u wellicht bekend is, heeft Ermelo-Liberaal als nieuwe partij bij de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 nét geen zetel behaald. Wij hebben onze 526 kiezers beloofd de komende vier jaar het College van Burgemeester & Wethouders kritisch te blijven volgen. Dat doen we; vandaar ook dit stuk!


Dit schrijft Désirée Meijsen, politiek leider Ermelo-Liberaal, in een persbericht.

Een belofte die wij ook nakomen is, dat wij in gesprek zijn gegaan met inwoners van Ermelo en Ermelose organisaties om te horen wat er leeft.

Zondagopenstelling
Op 19 april 2018 is het nieuwe College van B&W geïnstalleerd van Progressief Ermelo (4 zetels in de Gemeenteraad), BurgerBelangen Ermelo (3 zetels), SGP (2 zetels) en VVD (2 zetels). De vier wethouders beloofden alles anders te zullen doen dan het voorgaande College van CDA, PE en CU. Er zou transparantie komen, méér inspraak voor burgers en vroegtijdige betrokkenheid van burgers bij besluitneming over plannen.

Het eerste besluit wat het nieuwe College naar buiten bracht, was, dat de mogelijkheid voor zondagsopenstelling voor ondernemers de komende vier jaar niet aan de orde zal komen. Zelfs supermarkten die dit graag zouden willen, en van Ermelo-Liberaal de vrijheid hiertoe zouden moeten hebben, mogen op zondag niet open. Ook de firma Hendriks en grote landelijke ketens zoals GAMMA moeten op zondag de deuren dicht houden. Dat, terwijl in Harderwijk de winkels wél op zondag open mogen. Bovendien zijn in Ermelo de supermarkten op campings en bij tankstations op zondag wel geopend. Door de supermarktondernemers de mogelijkheid voor openstelling op zondag te onthouden, zien zij bezoekers naar Nijkerk en Harderwijk uitwijken.

Een gemiste kans, met name voor toeristen en (jonge) gezinnen die graag op zondag hun boodschappen in Ermelo willen doen. Ermelo-Liberaal had graag gezien dat de partijen die tijdens campagnetijd hebben beloofd dat ondernemers zélf mogen bepalen wanneer zij geopend zijn, zich ook ná de verkiezingen aan deze belofte zouden houden.

Nieuwbouw Calluna
Vervolgens kondigde het College aan, dat er géén recreatief gedeelte in de nieuwe zwem-/sportaccommodatie aan ‘De Zanderij’ zal komen. Hiermee draait de nieuwe coalitie een op 5 juli 2017 door de Raad genomen besluit terug. Op die datum werd een motie van CDA, CU en VVD voor een recreatief zwemgedeelte ter grootte van 150 m2 (is nu 373 m2) aangenomen. Het College zegt nu voor het begrote totaalbedrag van € 21 miljoen euro (€ 13,7 zwembad, € 7,5 voor vier sportzalen) géén recreatief deel te kunnen realiseren. Voor ouderen, gezinnen, kinderen, recreanten en toeristen betekent dit dat zij naar elders zullen moeten uitwijken. Begrijpt ú het nog?

Ermelo-Liberaal vindt het kwalijk dat het nieuwe College een genomen besluit terugdraait, ten koste van veel inwoners en toeristen. Wij vinden het onbegrijpelijk dat over een onderwerp als ‘Calluna’ zonder gesprekken met betrokkenen zó makkelijk en zó snel een besluit herroepen wordt. Wij vinden dat er alles aan gedaan moet worden om zo spoedig mogelijk het besluit tot realisatie van een recreatief zwemdeel van 150 m2 uit te voeren!

Gemeentehuis
Dán het gemeentehuis. Dit wordt voor € 9 miljoen verbouwd en verduurzaamd. De Raad is onlangs akkoord gegaan met de verhoging van de kosten van het al (te) hoge bedrag van € 4,5 miljoen naar € 9 miljoen. Een absurd bedrag, waarvan Ermelo-Liberaal de noodzaak niet inziet. U wel? Met wethouders die zeggen meer buiten het gemeentehuis dan in het gemeentehuis te willen werken en met het invoeren van Het Nieuwe Werken zien wij niet in dat een dusdanig grote en dure verbouwing nodig is. Daar zoveel geld (€ 9 miljoen) aan uitgeven en dan met droge ogen het recreatiebad schrappen omdat dit € 2 miljoen goedkoper zou zijn! Begrijpt ú het nog?

Maatwerkwoningen
Wélk belang streeft dit College na? Het lijkt er op dat de coalitiepartijen (PE, BBE, SGP en VVD) vooral hun eigen plannen nastreven en uitvoeren. De beloofde burgerparticipatie zien wij nog niet. Sprekend voorbeeld is het realiseren van ‘maatwerkwoningen‘ aan de Zandkampweg. Hier heeft het College met stoom en kokend water kort geleden een besluit over genomen: De eerste woning moest per 1 juli opgeleverd worden, later dit jaar nog één, en vervolgens op een later moment nóg twee woningen. Omwonenden en direct betrokkenen zijn te laat en niet goed geïnformeerd over deze ingrijpende verandering in hun leefomgeving. Dit leidde tot veel zorgen en vragen. Op die vragen zou tijdens een inloopavond op 18 juni antwoord/verheldering komen, maar dit is niet gelukt. Wat er nu gaat gebeuren, is onduidelijk.

Als het aan Ermelo-Liberaal had gelegen, waren omwonenden vroegtijdig betrokken bij de plannen en hadden álle opties op tafel gelegen om zo draagvlak te creëren voor de uiteindelijk te kiezen locatie. Dit is ook in het belang van en noodzakelijk voor de bewoner(s) van de maatwerkwoning(en); hun welzijn en veiligheidsgevoel zijn essentieel voor het slagen van wonen op de gekozen locatie. Het lijkt erop dat dit College willens en wetens (met of zonder draagvlak van omwonenden) de locatie-Zandkampweg erdoor wil drukken, met alle gevolgen van dien. Wij missen in dit snel doorlopen proces de benodigde zorgvuldigheid. Wij pleiten ervoor, dat het proces opnieuw doorlopen wordt.

Eigen zin doordrukken
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard … . Het draait in de politiek allemaal om vertrouwen. Vertrouwen komt niet aanwaaien of krijg je in verkiezingstijd, maar is iets wat je moet verdienen! Wij zetten vraagtekens bij coalitiepartijen die zeggen ‘Sámen met de burgers alles anders te willen doen’ en vervolgens besluiten nemen zonder burgers hierin mee te nemen. Het kan niet zo zijn dat partijen vóór de verkiezingen beloven te luisteren naar inwoners, maar ná de verkiezingen iets anders doen of gewoon hun eigen zin doordrukken!

Na de eerste 100 dagen constateren wij dat dit College blijkbaar graag met stoom en kokend water nieuwe besluiten neemt of oude besluiten herroept en onvoldoende rekening houdt met de consequenties daarvan. Deze werkwijze hebben we ook vlak na de verkiezingen gezien, toen er met stoom en kokend water, zonder transparantie, een nieuw College van B&W gevormd werd van PE, BBE, SGP en VVD. Wij vragen ons af of deze manier van werken en communiceren goed is voor Ermelo en of dit is wat onze inwoners willen. Worden hier de keuzes gemaakt die ú wenselijk vindt? Hebt ú als inwoner het gevoel dat er naar u geluisterd wordt?

Wat vindt ú belangrijk?
Over vier jaar zijn er weer nieuwe Gemeenteraadsverkiezingen. Ermelo-Liberaal vecht ervoor om dan sterk, met meerdere raadszetels, in de Raad te komen. Graag gaan en blijven we in gesprek met ú. Wij vinden het belangrijk om te horen wat er bij ú leeft.

Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar info@ermelo-liberaal.nl. Ook kunt u bellen met Désirée Meijsen: 06-29454986. Op onze website www.ermelo-liberaal.nl vindt u meer over onze partij en ons verkiezingsprogramma. Verder zijn we te volgen op Twitter en Facebook. Onze visie en standpunten blijven onveranderd!

Désirée Meijsen, politiek leider Ermelo-Liberaal

 


__________________________________________________________________________________________________________________________________

Ermelo-Liberaal: ‘Kiezers bedankt! Wij gaan door!’

02 april 2018 18:13Laatste update: 02-04-2018 18:17

Door ermelo.nieuws.nl


Foto: Eigen foto

526 stemmen zijn er uitgebracht op Ermelo-Liberaal met de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Wij willen iedereen die op ons gestemd heeft, hartelijk bedanken voor hun stem en hun vertrouwen in ons, onze partij en onze standpunten.

Dit schrijft Ermelo-Liberaal in een persbericht.

Op de voet volgen
Uiteraard hadden wij gehoopt en gerekend op een zetel in de Gemeenteraad 2018 – 2022. Helaas is dit niet gelukt. Hiervoor waren 649 stemmen nodig. Ermelo-Liberaal zal het nieuwe College en de Gemeenteraad op de voet blijven volgen en indien nodig kritische vragen stellen. Wij zullen ons blijven inspannen voor een beter en toekomstbestendig Ermelo voor jongeren, gezinnen en toeristen, met onze speerpunten en verkiezingsprogramma 2018 – 2022 “Werken aan een toekomstbestendig Ermelo” als leidraad. Uw stem is niet verloren!

Opnieuw meedoen
Ermelo-Liberaal wil in 2022 weer meedoen met de verkiezingen en gaat zich de komende tijd inzetten om de partij uit te breiden, gesprekken te voeren met burgers en maatschappelijke organisaties om zo een vinger aan de pols te blijven houden met wat er leeft in Ermelo. Hoe dan ook streven wij ernaar om over vier jaar stevig in de raad te komen. De komende jaren zullen wij dan ook onze standpunten en visie voor Ermelo en daarmee úw stem op diverse manieren blijven laten horen. Uw stem is gehoord!

Denk mee!
De komende vier jaar staat er veel te gebeuren in en rond Ermelo, zoals de ontwikkeling van vliegveld-Lelystad, de realisatie van Strand Horst, verduurzaming, verbouwing gemeentehuis, de komst van 20 windmolens in Ermelo, een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), de invoering van de omgevingswet in 2020 en nog veel meer …..Belangrijke zaken die invloed hebben op de toekomst van Ermelo en daarmee úw leefomgeving!

 • Wellicht wilt u meedenken en -praten met ons, laat het ons dan weten. U kunt mailen naar info@ermelo-liberaal.nl. Wij horen graag uw mening over de toekomst van Ermelo.

Désirée Meijsen
Lijsttrekker Ermelo-Liberaal 
2 april 2018

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Afscheidsspeech Désirée Meijsen, lijsttrekker Ermelo-Liberaal, tijdens afscheid van de Gemeenteraad op dinsdag 27 maart 2018 (19.30 uur in de Raadszaal)

 

“Dankuwel, voorzitter,

Vanavond, 27 maart 2018, nemen acht raadsleden afscheid van de Gemeenteraad. Sommigen hebben bewust ervoor gekozen om te stoppen met hun raadslidmaatschap; voor mij ligt dit anders. Met Ermelo-Liberaal hebben we 526 stemmen behaald met de Gemeenteraadsverkiezingen vorige week. Een prachtig resultaat, maar niet voldoende om een zetel in de Gemeenteraad te behalen.

Mijn raadswerkperiode kan ik omschrijven als een boek, bestaande uit twee delen:

Op 2 juli 2015 ben ik onverwachts in de Raad gekomen. Vanwege ziekte van een VVD-raadslid werd mij als volgende (vierde) kandidaat op de lijst gevraagd om diens plek in de Raad in te nemen, en ik heb op die vraag volmondig “ja” geantwoord. Er begon voor mij een nieuwe, spannende en leuke tijd, want politiek is een veelzijdig vak. Samenwerken, omgaan met teleurstelling, altijd correct blijven, vasthouden aan je standpunten en principes, en tegelijkertijd openstaan voor andermans mening en altijd blijven zoeken naar en werken aan oplossingen die voor Ermelo goed zijn. Zó heb ik als persoon en als politicus gewerkt en gekeken naar elk te nemen Raadsbesluit.

Ik zie terug op (bijna) drie mooie jaren in de Ermelose Gemeenteraad. Het is geweldig om daadwerkelijk je steentje bij te kunnen dragen aan een beter en toekomstbestendig Ermelo. Dat maakt voor mij het Raadswerk bijzonder en aantrekkelijk. Ik heb in álle commissies gezeten en dat kost enorm veel tijd en energie, en het is fantastisch als je goede dingen voor de Ermelose samenleving bereikt. Als kleine oppositiepartij kun je soms het verschil maken bij belangrijke besluiten. Denk aan het nieuwe “Calluna” dat de komende jaren gerealiseerd gaat worden en waar vást veel inwoners plezier aan zullen beleven. Want dáár doe je het voor!

Deze positieve energie is voor mij de reden geweest om op 27 oktober 2017 - na een moeilijke periode -  met een eigen partij, Ermelo-Liberaal, verder te gaan én mee te doen aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl.. Met Ermelo-Liberaal heb ik de afgelopen maanden onze standpunten in de commissie- en Raadsvergaderingen steeds laten horen en wij zullen dit ook de komende jaren blijven doen, zij het niet in de Raad. Vooral op het gebied van de gemeentefinanciën zullen wij de Ermelose politiek blijven volgen en indien nodig kritische vragen stellen. Verder volgen we uiteraard de ontwikkelingen rond “Calluna”, de 20 windmolens in Ermelo, de koopzondag, de openstelling van de Prins Hendriklaan op de voet. Allemaal zaken die voor de toekomst van Ermelo belangrijk zijn.

Dan toch even kort een blik in de toekomst, voorzitter.
526 kiezers die op Ermelo-Liberaal gestemd hebben, geven ons voldoende vertrouwen in onze standpunten en visie voor Ermelo om ernaar te stréven om in 2022 weer mee te doen met de Gemeenteraadsverkiezingen en stevig in de Raad te komen. Hiermee kunnen we dan een volgend hoofdstuk aan ons boek toevoegen.

Tot slot, voorzitter. Ik wens de nieuwe Raad en het nieuwe College enorm veel succes toe met het oplossen van de vraagstukken die nu voorliggen en die nog komen. Er liggen genoeg kansen en mogelijkheden voor Ermelo en ik hoop van hárte dat deze de komende jaren ook benut worden. Denk aan de komst van vliegveld-Lelystad die voor de regio en voor Ermelo een enorme economische en toeristische groei kan betekenen, en de ontwikkeling van Strand Horst, ook enorm belangrijk voor Ermelo en omgeving!

Wat ik hoop voor de komende vier jaar is: dat er een daadkrachtig bestuur aantreedt, dat transparant te werk gaat en de dialoog met de burger dúrft aan te gaan, zodat de kloof tussen gemeente en burgers kleiner wordt en er minder juridische procedures zullen zijn. Dat we een dorp zijn waar iedereen met plezier woont, werkt of recreëert!

Voorzitter, ik rond bijna af. Maar niet zonder eerst mijn collega-raadsleden te danken voor het onderlinge vertrouwen en de plezierige en goede samenwerking. De griffiemedewerkers, die me altijd met raad en daad bijgestaan hebben, de ambtenaren en collegeleden voor hun hulp bij vragen, en natuurlijk de ‘mannen van Ermelo-Liberaal’, Hans van Isselmuden, Bert Noorderijk en Frank. Deze fantastische mannen hebben mij steeds gesteund en achter mij gestaan. En uiteraard onze kinderen, die me geholpen hebben op het gebied van social media. Zij allen zijn onmisbaar geweest voor mij en bij het welslagen van Ermelo-Liberaal. En tot slot, zeer belangrijk, wil ik de 526 kiezers danken voor hun vertrouwen in Ermelo-Liberaal. Wij zullen hun stem blíjven laten horen.

Het ga u allen goed. En wie weet tot ziens in deze Raadszaal.

Dankuwel, voorzitter”

Désirée Meijsen

Lijsttrekker Ermelo-Liberaal

27 maart 2018

__________________________________________________________________________________________________________________________________


Kiezers, bedankt!  WIJ GAAN DOOR !

526 stemmen zijn er uitgebracht op Ermelo-Liberaal met de Gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Wij willen iedereen die op ons gestemd heeft, hartelijk bedanken voor hun stem en hun vertrouwen in ons, onze partij en onze standpunten.

Uiteraard hadden wij gehoopt en gerekend op een zetel in de Gemeenteraad 2018 – 2022. Helaas is dit niet gelukt. Hiervoor waren 649 stemmen nodig. Ermelo-Liberaal zal het nieuwe College en de Gemeenteraad op de voet blijven volgen en indien nodig kritische vragen stellen. Wij zullen ons blijven inspannen voor een beter en toekomstbestendig Ermelo voor jongeren, gezinnen en toeristen, met onze speerpunten en verkiezingsprogramma 2018 – 2022 “Werken aan een toekomstbestendig Ermelo” als leidraad. Uw stem is niet verloren!

Ermelo-Liberaal wil in 2022 weer meedoen met de verkiezingen en gaat zich de komende tijd inzetten om de partij uit te breiden, gesprekken te voeren met burgers en maatschappelijke organisaties om zo een vinger aan de pols te blijven houden met wat er leeft in Ermelo. Hoe dan ook streven wij ernaar om over vier jaar stevig in de raad te komen. De komende jaren zullen wij dan ook onze standpunten en visie voor Ermelo en daarmee úw stem op diverse manieren blijven laten horen. Uw stem is gehoord!

De komende vier jaar staat er veel te gebeuren in en rond Ermelo, zoals de ontwikkeling van vliegveld-Lelystad, de realisatie van Strand Horst, verduurzaming, verbouwing gemeentehuis, de komst van 20 windmolens in Ermelo, een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), de invoering van de omgevingswet in 2020 en nog veel meer …..Belangrijke zaken die invloed hebben op de toekomst van Ermelo en daarmee úw leefomgeving!

Wellicht wilt u meedenken en -praten met ons, laat het ons dan weten. U kunt mailen naar info@ermelo-liberaal.nl. Wij horen graag uw mening over de toekomst van Ermelo.

Désirée Meijsen

Lijsttrekker Ermelo-Liberaal

22 maart 2018

__________________________________________________________________________________________________________________________________

21 maart 2018  Ermelo's Weekblad____________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Ermelo - 25 februari 2018

In verband met de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018 is nu Kieswijzer online op:

gemeentekieswijzer.nl

Hier kunt u de standpunten van de Ermelose politieke partijen over de lokale onderwerpen inzien en vergelijken en komt u te weten welke lokale politieke partij het beste overeenkomt met úw ideeën over de toekomst met Ermelo.

Ermelo-Liberaal


____________________________________________________________________________________________________________________________________

Politiek lost winkelleegstand op

foto:Natalie Overkamp

Ermelo-Liberaal opent haar deuren

ERMELO – Na het CDA Ermelo, heeft vandaag Ermelo-Liberaal een leegstaand winkelpand in gebruik genomen. Nog zes politieke partijen te gaan, en de winkelleegstand is voor een groot deel opgelost.

Vanmiddag opende Désirée Meijsen, fractievoorzitter van Ermelo-Liberaal haar partijwinkel aan de Stationsstraat 74b. De winkel is open van dinsdag tot en met zaterdag, van 13.30 tot 15.00 uur ,,Vorige week zaterdag werd dit idee spontaan geboren,’’ vertelt Frank Meijsen, campagneleider. ,,En we zullen hier nu elke dag zijn om mensen te ontvangen. Désirée zit hier dagelijks en Bert Noorderijk en Hans van Isselmuden zullen regelmatig aanschuiven.’’ Om de opening een feestelijk tintje te geven werd gitarist Thomas Pielage ingehuurd. Ook de twee dochters en zoon Meijssen werden ingeschakeld; zij boden het publiek op straat koffie en koek aan. En uiteraard de Ermelo-Liberaalfolder. ,,Die folders vallen binnenkort ook bij iedereen in de brievenbus om naamsbekendheid te krijgen,’’ legt campagneleider Meijsen uit.

Toegankelijk

,,We willen hiermee bereiken dat we een toegankelijke, benaderbare partij zijn,’’ vertelt de fractievoorzitter. ,,We willen mensen uitnodigen om op een laagdrempelige manier persoonlijk met ons in gesprek te gaan.’’ Dat er weinig publiek bij de opening aanwezig is, drukt de goede stemming absoluut niet. ,,Onze ambitie is minimaal één zetel, maar twee zetels zou natuurlijk helemaal geweldig zijn. Ik weet niet of dat realistisch is,’’ aldus Désirée Meijssen. ,,We krijgen heel veel positieve reacties, maar of die ook allemaal Ermelo-Liberaal gaan stemmen, weet je maar nooit. Met deze winkel zijn we in ieder geval laagdrempelig en ik ben heel benieuwd of dit dus ook wat gaat opleveren.’’ Haar echtgenoot Frank Meijssen vult aan: ,,We zijn een underdog partij en dat vinden veel mensen natuurlijk goed. Ze verwachten dat er met een nieuwe partij wel een verandering kan komen. En dat klopt, ik denk dat wij aardig wat mensen die eerder op de VVD stemden, nu op Ermelo-Liberaal gaan stemmen. Er zijn in potentie veel liberale stemmers die afgelopen keer niet op de VVD hebben gestemd, en die kunnen nu wel weer liberaal stemmen.’’

Niet geremd

Naast Désirée Meijsen, staat ook Bert Noorderijk op de lijst van Ermelo-Liberaal. Noorderijk heeft geen enkele politieke ervaring, maar dat hoeft geen probleem te zijn. ,,Ik ben echt voor de samenleving. Het gedoe over de groene kruising is wel een reden geweest om politiek actiever te worden.’’ Noorderijk is en was woordvoerder in de zaak die speelde rond de heg aan de Dirk Staalweg, op de kruising met de Hamburgerweg. ,,Ik heb toen aan den lijve ondervonden hoe het er aan toe gaat bij de gemeente. Maar ook de politiek pakte dit niet op. Ik denk dat het echt anders kan én moet. Met deze nieuwe partij kan er ook echt verandering komen.’’ Noorderijk zocht zelf toenadering bij Ermelo-Liberaal. ,,Ik wilde niet bij de bestaande partijen, blijkbaar voelde niemand van hen zich geroepen om mevrouw Westerink te helpen bij het gedoe, laat staan er wat aan te doen. Mijn veronderstelling is dat een nieuwe partij nog niet geremd is zoals de anderen. En ik wilde dus hieraan graag mijn steentje bijdragen.’’

Geschreven door Gert Hofsink Categorie: Politiek  Gepubliceerd: 24 februari 2018


____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ermelo-Liberaal opent winkel in hartje Ermelo

22 februari 2018 12:43Laatste update: 22-02-2018 12:43

Door ermelo.nieuws  Grietje-Akke de Haas

 

Foto:

Désirée Meijsen, lijsttrekker van Ermelo-Liberaal, laat er geen gras over groeien. In navolging van haar uitspraken dat zij er alles aan wil doen zodat de burger zich meer gehoord voelt, opent de partij in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, een winkel aan de Stationsstraat 74B, het pand waar voorheen Petra Koffers en Tassen was gevestigd.

De officiële opening vindt zaterdag 24 februari plaats van 13.00 – 17.00 uur. 

Tot de gemeenteraadsverkiezingen is de winkel van Ermelo-Liberaal van dinsdag tot en met zaterdag geopend van 13.30 – 15.00 uur.


____________________________________________________________________________________________________________________________________

Plaats verkiezingsbord Ermelo-Liberaal bedoeld als protest

14 februari 2018 15:41Laatste update: 14-02-2018 15:41

Door ermelo.nieuws  Grietje-Akke de Haas

Foto: Grietje-Akke de Haas

Lijsttrekker Désirée Meijsen en nummer 2 Bert Noorderijk van Ermelo-Liberaal hebben vandaag, woensdag 14 februari, een verkiezingsbord geplaatst in de tuin van de familie Westerik aan de Dirk Staalweg 59/hoek Hamburgerweg. De locatie is niet zomaar gekozen, maar is een vorm van protest.

Het protest heeft als doel het pas aangelegde voorrangspleintje onder de aandacht te brengen, als ook de communicatie tussen burgers en de gemeente Ermelo.

Juist erger geworden
Volgens Meijsen en Noorderijk doet het voorrangspleintje niet waarvoor het is aangelegd, namelijk de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid verbeteren waardoor fietsers op de Hamburgerweg veilig kunnen oversteken. “Het is juist erger geworden dan het was. En dat terwijl het de gemeenschap veel geld heeft gekost.”

Kris kras omheen of overheen
Dat merken ze uit eigen ervaring en horen ze van omwonenden. “Die horen veel waarschuwend getoeter om andere weggebruikers iets duidelijk te maken. Daarnaast is er veel onduidelijkheid over het verhoogde rondje in het tussenstuk. Er wordt kris kras omheen of overheen gereden. Bovendien is de ruimte te krap met zoveel fietsers, auto’s en vrachtwagens. Vroeg of laat gaat er iets mis. Als Ermelo-Liberaal zijn wij van mening dat het voorrangspleintje niet veilig is en niet leefbaar.”

Fietstunnel
Het voorrangspleintje is één van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van Ermelo-Liberaal voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. “Wij willen kijken wat de beste oplossing is voor dit kruispunt. Daarom willen we een fietstunnel bespreekbaar maken om de verkeersveiligheid te verbeteren.”

Communicatie
Een ander issue is de communicatie tussen burgers en de gemeente Ermelo. Onder meer de in hun ogen zeer gebrekkige communicatie bij het terugsnoeien van de heg aan de Dirk Staalweg 59/hoek Hamburgerweg, die te hoog was en de verkeersveiligheid belemmerde. Dat moest stel op sprong gebeuren, hoewel de gezondheidstoestand van mevrouw Westerik te wensen overliet.

Nog een keer snoeien
Binnen een week kreeg de familie Westerik opnieuw bericht van de gemeente Ermelo dat de heg nog 10 centimeter te hoog was. De zoon had namelijk gemeten vanuit de tuin. “De gemeente deed het echter vanaf de stoep die 10 centimeter lager was geworden na de aanleg van het voorrangspleintje.” Waarop voor de tweede maal de heg werd teruggesnoeid.

Iemand zou komen
Punt is vinden Meijsen en Noorderijk is dat iemand van de gemeente de familie zou komen vertellen hoe ver de heg moest worden teruggesnoeid. “Dat kon echter niet worden afgewacht omdat het terugsnoeien stel op sprong moest gebeuren.”

Borden geplaatst op hun grond
Probleem zijn daarnaast twee borden; één waarschuwt de weggebruiker voor een zebrapad en de ander is een bewegwijzeringsbord. Ze zijn geplaatst op de stoep langs de Hamburgerweg naast de heg, maar volgens de familie Westerik wel op hun grondgebied. “Normaal zouden wij er niet over vallen, maar als de gemeente ons steeds zo behandelt. Nog zo iets, er kan pas 7 maart over worden gesproken.”


____________________________________________________________________________________________________________________________________

Noorderijk versterkt lijst Ermelo-Liberaal


'Kijk samen naar de best mogelijke oplossing'

ERMELO - Ermelo-Liberaal presenteert vandaag haar tweede kandidaat op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Bert Noorderijk (45) wil zich samen met Désirée Meijsen inzetten voor een toekomstbestendig Ermelo. Noorderijk, die sinds vijf jaar samen met zijn vrouw Wendy in Ermelo woont, runt het gezinshuis Wadi. Van beroep is Noorderijk marechaussee. 

Het echtpaar heeft in het gezinshuis aan de Duynenberg de dagelijkse zorg voor twee jongeren met een ernstige verstandelijke beperking. Daarnaast is Noorderijk jaren slagwerkinstructeur geweest bij diverse verenigingen. Momenteel besteedt hij veel vrijetijd aan showband Doe Maar, een band voor mensen met een beperking. Daar is hij mededirigent. De afgelopen tijd heeft het kandidaat raadslid gemerkt dat hij veel moeite heeft met hoe de zittende Ermelose politiek met zaken en individuele bewoners omgaat. Een manier die hem zó tegen de borst stuitte dat hij besloten heeft om zich aan te sluiten bij Ermelo-Liberaal. Hij wil zich samen met Désirée Meijsen inzetten om van Ermelo (weer) een dorp te maken waarin inwoners zich gehoord voelen en er mét in plaats van óver hen gepraat wordt. ,,Mijn standpunt is dat je niet iedereen kunt geven wat hij/zij wenst, maar dat je wel – door met mensen in gesprek te gaan – uit kunt leggen en beargumenteren waarom bepaalde keuzes gemaakt worden en samen kijkt naar de best mogelijke oplossing,” aldus Noorderijk.

Nieuw

Zaterdagmorgen plakten Désirée Meijsen samen met haar man Frank de verkiezingsposterstijdens de aftrap van de campagnes. Meijsen:,,Het was dat Bert met vakantie is, anders was hij er zeker bij geweest!" Het raadslid besloot eind oktober de VVD Ermelo de rug toe te keren en als zelfstandige fractie verder te gaan. ,,In eerste instantie was dit bedoeld voor een periode van een half jaar, totaal de verkiezingen,” vertelt Meijsen. ,,Maar ik kreeg zoveel positieve reacties op mijn keuze om met Ermelo-Liberaal verder te gaan. Wat voor mij ook heel belangrijk was, waren de reacties van mijn collega raadsleden. Dat heeft mij enorm geholpen om door te zetten.” En dat was nodig, want er komt veel nieuws kijken bij het oprichten van een nieuwe politieke partij. Dan is het handig om ondersteuning te hebben. Deze heeft Meijsen van oud-raadslid Hans van Isselmuden. Daarnaast heeft ze nu dus een nieuw 'gezicht' waarmee ze haar kieslijst kan aanvullen.

Geschreven door Natalie Overkamp Categorie: Politiek  Gepubliceerd: 04 februari 2018


____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ermelo-Liberaal wil dat burgers zich meer gehoord voelen

ERMELOSWEEKBLAD.NL

ma 29 jan 2018, 13:23  

Het Ermelo's Weekblad start in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een wekelijkse rubriek waarin een aantal vragen worden gesteld aan de lijsttrekkers. Désirée Meijsen van Ermelo-Liberaal trapt de rubriek af

Naam: Désirée Meijsen
Leeftijd: 57 jaar
Lijsttrekker Ermelo-Liberaal

Wat had u anders aan willen pakken de afgelopen 4 jaar?

De afgelopen vier jaar is de kloof tussen de gemeente en de burgers niet kleiner geworden. Burgers in Ermelo hebben het gevoel dat er niet of niet goed naar hen geluisterd wordt en er te weinig gedaan wordt met hun vragen/wensen/opmerkingen. Ik had meer willen doen om dit gevoel bij mensen weg te nemen.

Vindt u dat uw partij voldoende luistert naar de burger?

Ermelo-Liberaal bestaat sinds oktober 2017 en is een partij middenin de samenleving. Wij gaan in gesprek met burgers, luisteren naar ze en nemen hun gevoelens serieus. Wij komen ook in actie, door mondelinge en schriftelijke kritische vragen te stellen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Waar wilt u over 4 jaar trots op zijn?

Ik wil trots zijn op het feit dat burgers zich meer gehoord en serieus genomen voelen en de kloof kleiner is geworden. Trots zijn op een mooie, veilige gemeente, zonder krimp, met een geschikte woning voor iedere inwoner, een gezellig compact centrum met goedlopende winkels en horeca, lage lasten, weinig criminaliteit, een goede infrastructuur en voldoende vertier. Ermelo, een dorp waar men met plezier woont, werkt of recreëert.

Wat onderscheidt uw partij van de andere partijen?

Ermelo-Liberaal is een nieuwe, onafhankelijke partij. Wij varen onze eigen koers. Wij hebben geen bemoeienis van een landelijke politieke partij. Wij hebben een visie voor Ermelo, wij werken aan een mooier en toekomstbestendig Ermelo. Wij luisteren naar de burgers van Ermelo en doen daar ook wat mee!

Wat is het allerbelangrijkste speerpunt uit uw programma?

Strengere handhaving. Of het nu gaat om fietsen in het voetgangersgebied, vrachtwagens die op de parkeerplaats bij De Enk parkeren, het dumpen van afval in het buitengebied, illegale bouw of geluids- of geuroverlast, Ermelo-Liberaal wil dat er strenger gehandhaafd wordt.

Waarmee/waardoor ontspant u zich?

Door heerlijk te wandelen met onze jonge hond, een Labrador, ontspan ik en krijg ik weer energie.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Commissie gemeenteraad worstelt met overproductie Tomassen Duck-To B.V. Ermelo

“Tomassen slacht meer dan is toegestaan volgens de huidige vergunning, waarom wordt er niet gehandhaafd?” 

Met deze vraag zette Désirée Meijsen (Ermelo-Liberaal) donderdagavond 18 januari tijdens de commissie bestuur en middelen, de toon voor de onduidelijkheden rond het bedrijf aan Fokko Kortlanglaan 116 in Ermelo dat verse bevroren pekingeend en eendendelen produceert, waar meer commissieleden van de gemeenteraad mee worstelen.

Stankoverlast en overproductie
Aanleiding was de inspraakreactie van Mevrouw C.van Eijsden-Dee die in de commissievergadering afgelopen dinsdag de stankoverlast en de overproductie van Tomassen ter discussie stelde. Klik HIER voor eerdere berichtgeving. Tijdens deze vergadering had Gerard Elbertsen, directeur van Tomassen Duck-To B.V, bevestigd dat de productie flink is gestegen door de overname van het bedrijf VSE ba uit Harderwijk.

Handhavingstraject
Burgemeester André Baars bezwoer dat er wel degelijk wordt gehandhaafd. “In oktober 2016 heeft de ODNV (Omgevingsdienst Noord-Veluwe, red.) een bezoek gebracht aan Tomassen Sindsdien is er een handhavingstraject aan de gang en moet de vergunning worden aangepast. In maart 2017 is er een hercontrole geweest en bleek de vergunning niet in orde. Die kregen wij in april 2017 opnieuw binnen, in juli 2017 hebben wij om aanvullende gegevens gevraagd.

Dwangsom
Op 14 september 2017 hebben wij een gesprek gehad met ODNV omdat we op het punt stonden een dwangsom op te leggen. Daar kleven echter risico’s aan omdat je in een situatie terechtkomt die je niet wilt. Op 25 september 2017 hebben wij in overleg met de juristen van de ODNV besloten de aanvraag buiten behandeling te stellen. Alles moest opnieuw worden aangevraagd en dat is op 3 oktober 2017 gebeurd. Op 9 oktober 2017 is de directie van Tomassen langs geweest, en hebben wij uitgelegd welke onderzoeken wij willen hebben.

Op 1 februari 2018 moet alles binnen zijn. Op één onderzoek na hebben wij trouwens alles binnen. Stel dat het op 1 februari nog niet in orde is dan gaan wij over tot het opleggen van dwangsommen. Wanneer, op het gebied van handhaven, zaken niet aan de vergunning voldoen, krijgt degene de kans dit te herstellen.”

Sceptisch
Sommige commissieleden, Hugo Weidema (VVD) en Wouter Vogelsang (BurgerBelangen Ermelo)  reageerden sceptisch op de beantwoording van de burgemeester. De laatstgenoemde concludeerde: “Dus men mag vrolijk doorgaan met produceren, terwijl de vergunningsprocedure nog loopt.”

Op papier
Er is afgesproken dat de vragen die nog leven bij de commissieleden op papier worden gezet, om beantwoord te worden door het college. In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 1 februari wordt namelijk het nieuwe Bestemmingsplan De Driehoek behandeld.  De leden van de commissie infrastructuur en ruimte willen dat het onderdeel Tomassen Duck-To B.V eruit wordt gehaald. Tomassen zou eerst zijn milieuvergunningen op orde moeten hebben en afrekenen met de stankoverlast.

Geschreven door Grietje-Akke de Haas Ermelo.nieuws.nl 19 januari 2018


_________________________________________________________________________________________________________________________________


Tomassen Duck-To B.V. Ermelo op de korrel om stankoverlast 

Tomassen Duck-To B.V., het bedrijf aan Fokko Kortlanglaan 116 in Ermelo, dat verse bevroren pekingeend en eendendelen produceert, moet eerst zijn milieuvergunningen op orde hebben en afrekenen met de stankoverlast, voor de gemeenteraad een beslissing wil nemen over de positie van het bedrijf in het nieuwe Bestemmingsplan De Driehoek.

Dat hebben de leden van de commissie infrastructuur en ruimte gisteravond 16 januari, besloten. Met andere woorden; het Bestemmingsplan De Driehoek wordt voor vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad op donderdag 1 februari, maar de commissie wil dat het onderdeel Tomassen Duck-To B.V eruit wordt gehaald. 

Voorzet
Mevrouw C.van Eijsden-Dee gaf de voorzet voor de beslissing. De vrouw die in de buurt van het bedrijf woont sprak van stankoverlast die de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen. “Het is dermate erg dat wij zomers nauwelijks meer buiten kunnen zitten, en dat er bij het ’t Zomernest gratis drankjes aan de klanten gegeven moeten worden ter compensatie.”

Drie keer over de kop
Verhaal halen bij Tomassen of de gemeente Ermelo haalde niets uit, zo ervoer zij. De door mevrouw ingeschakelde ODNV (Omgevingsdienst Noord-Veluwe) constateerde volgens haar dat in juni 2017  dat Tomassen een IPPC-bedrijf is geworden en M.E.R.-plichtig is. ” In augustus constateert de ODNV dat Tomassen op 122.500 kg eendenvlees per dag zit, terwijl je al een IPPC-bedrijf en M.E.R.-plichtig bent vanaf 50.000 kg per dag. Dus bijna 3x over de kop. Ze stellen dat Tomassen een revisie-vergunningsverzoek moet doen en dat het bedrijf uitstel krijgt voor de inlevering tot 7 sept 2017. Dan zal er gehandhaafd gaan worden. Maar, Tomassen krijgt weer uitstel tot 1 febr. 2018.”

Houden aan slachtcapaciteit
Daarnaast stelde mevrouw dat de geplande vrieshal in strijd is met het huidige Bestemmingsplan De Driehoek. “Het bebouwingspercentage wijzigt namelijk van 80% naar 100%.” Mevrouw riep de commissieleden op het nieuwe Bestemmingsplan De Driehoek niet goed te keuren voor het gedeelte van het bedrijf Tomassen. “Niet alvorens de stankoverlast is opgelost en het bedrijf zich ook wat betreft de grootte en slachtcapaciteit houdt aan het nu vigerende bestemmingsplan.”

‘Niet te vermijden’
Gerard Elbertsen, directeur van Tomassen Duck-To B.V, vertelde dat de productie flink is gestegen door de overname van het bedrijf VSE ba uit Harderwijk. “Daarvoor dienen we een revisie-vergunningsaanvraag in voor 1 februari 2018.” Elbertsen zei zich bewust te zijn van de stankoverlast in de buurt. “Dat valt niet altijd te vermijden. Maar we zetten ons maximaal in met de overlast zoveel mogelijk te beperken.” Overigens vroeg hij zich wel af of de stankoverlast alleen is toe te schrijven aan Tomassen. “In de buurt is er een rioolput en ook bedrijven hier in De Driehoek en op industrieterrein Veldzicht kunnen stankoverlast veroorzaken.”

Zeer kritisch
De commissieleden toonden zich zeer kritisch over de zaak. Désirée Meijsen (Ermelo-Liberaal): “Er worden meer eenden geslacht dan is toegestaan, gedoogt de gemeente dat?” Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo) viel over de handhavingsprocedure: “Hoe is het mogelijk dat hier niet gehandhaafd wordt terwijl de gemeente wel op de hoogte van een heg handhaaft.”

Wel instemmen?
Wethouder Jan van den Bosch vroeg de commissieleden wel in te stemmen met de vrieshal volgens de regels die nu gelden. Achteraf zou blijken dat dit niet mogelijk is vanwege de toename van de bebouwingspercentage van 80% naar 100%, wat niet toegestaan is in het huidige bestemmingsplan.

Waar trekken we de streep?
De commissieleden lieten zich niet ‘om de tuin leiden’. Anneke Knoppert (Progressief Ermelo): “Stel nu dat de vrieshal milieutechnisch niet past? Bovendien vind ik het prima dat een bedrijf uitbreidt, maar hier is gewoon een tweede bedrijf bij gekomen. Waar trekken we de streep van wat aanvaardbaar is in dit gebied?”

Teveel open eindjes
De commissie was unaniem van mening dat er teveel open eindjes zijn om een goede beslissing te nemen over het onderdeel Tomassen Duck-To. Te meer omdat de wethouder aangaf dat milieuvergunning-procedure maanden, misschien wel een jaar, in beslag neemt. En dat zou niet ten koste moeten gaan van de overige belanghebbenden in het nieuwe bestemmingsplan.

Geschreven door Grietje-Akke de Haas Ermelo.nieuws.nl 17 januari 2018


_________________________________________________________________________________________________________________________________


Ermelo-Liberaal presenteert partijprogramma

'We staan voor een maatschappij waarin iedereen zich thuis voelt'

ERMELO - Een kieslijst is nog in wording, maar het partijprogramma is er al wel. De nieuwe partij Ermelo-Liberaal bereidt zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Lijsttrekker Désirée Meijsen gaat er enthousiast en vol vertrouwen in.

Ze besloot eind oktober de VVD Ermelo de rug toe te keren en als zelfstandige fractie verder te gaan. ,,In eerste instantie was dit bedoeld voor een periode van een half jaar, totaal de verkiezingen,” vertelt Meijsen. ,,Maar ik kreeg zoveel positieve reacties op mijn keuze om met Ermelo-Liberaal verder te gaan. Wat voor mij ook heel belangrijk was, waren de reacties van mijn collega raadsleden. Dat heeft mij enorm geholpen om door te zetten.” En dat was nodig, want er komt veel kijken bij het oprichten van een nieuwe politieke partij. Naast een nieuwe naam, een website en een programma is het handig om ondersteuning te hebben. Deze heeft Meijsen van oud-raadslid Hans van Isselmuden. Jarenlang zat hij voor Gemeentebelang en de Dorpspartij in de raad. ,,Ik heb vooral een coachende functie en stap wel in de partij, maar ik kom niet op de lijst,” zegt Van Isselmuden stellig. ,,Nee, mijn gezondheid gaat voor!”

Niet nieuw

Overigens is de coachende rol niet nieuw. ,,Toen ik bij de VVD weinig steun vanuit de partij kreeg, ben ik gaan sparren met Hans. Daar heb ik veel aan gehad en ik ben blij dat hij dat blijft doen,” vertelt Meijsen. Ze voert momenteel veel gesprekken met potentiële kandidaten die op de lijst passen. ,,Maar dat is best lastig. Je moet echt betrokken zijn en het is iets wat je er niet zo even bij doet.” Toch verwacht ze zeer binnenkort met namen te kunnen komen. Dat moet ook wel want de verkiezingen komen eraan.

Leegstand winkels

Waarin onderscheidt Ermelo-Liberaal zich als partij? ,,We staan voor een maatschappij waarin iedereen zich thuis voelt en waar iedereen zich gehoord voelt. Ermelo-Liberaal wil luisteren naar de mensen en er ook wat mee dóen.” Net als veel anderen vindt Meijsen veiligheid, leefbaarheid, een gezellige centrum, groen en natuurlijk woningbouw heel belangrijk. ,,Toch staan wij er misschien net anders in dan andere partijen. Ik zat er bij de VVD op enkele punten ook echt anders in dan de anderen. Maar ik had me toen aan die partij geconformeerd.” Nu trekt ze volledig haar eigen plan en schrijft ze haar programma. ,,Met stoom en kokend water,” lacht Van Isselmuden. Eén van de dingen waar de partij echt voor wil gaan liggen is uitbreiding van het aantal winkelvierkantemeters. ,,Wij zeggen jullie mogen wel bijbouwen als er minder dan 5% leegstand is en dat is nu niet het geval. Voorlopig is het dus waanzin om bij te bouwen,” aldus Van Isselmuden die nog eens onderstreept hoeveel invloed leegstand heeft op de leefbaarheid van het centrum. Meijsen vervolgt: ,,We pleiten ook voor meer openbaarheid en transparantie in lopende zaken. Laat bewoners maar weten waar we mee bezig zijn. Ik vraag me soms ook af waarom er zoveel stukken vertrouwelijk moeten zijn.” Wat Ermelo-Liberaal betreft moet dit echt anders.

Skaeve Huse

Vlak voor de feestdagen ging het bestuur van de nieuwe Ermelose partij met de statuten van de vereniging naar de notaris. Nu is het tijd voor campagne. Meijsen heeft haar speerpunten duidelijk, maar daarnaast heeft de partij de voelsprieten uitstaan en hoort men graag signalen van inwoners. Zo wil Ermelo-Liberaal inspelen op de maatschappelijke onrust door de toename van verwarde personen en gebrek aan geschikte woonruimte. ,,We bekijken initiatieven van elders zoals bijvoorbeeld de, van oorsprong Deense, Skaeve Huse,” aldus de lijsttrekker, die daarmee haar vinger op een van de vele lokale problemen legt.

Geschreven door Natalie Overkamp  'Ermelo van nu'  Categorie: Politiek  Gepubliceerd: 14 januari 2018


_____________________________________________________________________________________________________________________________


Politici maken zich op voor gemeenteraadsverkiezingen

'Raadswerk kost 16 tot 20 uur per week' 

ERMELO - Politici maken zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Dat was woensdagavond ook merkbaar tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ermelo. De verkiezingen waren met regelmaat onderwerp van gesprek. Landelijk stelt driekwart van de zittende gemeenteraadsleden zich opnieuw beschikbaar voor een volgende periode. Lokaal zijn er dit jaar een aantal veranderingen in de kieslijst. Veel politieke partijen schuiven nieuwe gezichten naar voren en er komt een nieuwe partij op de lijst; Ermelo Liberaal.

Raadsleden zijn zeer gedreven en willen graag een bijdrage leveren aan de lokale samenleving. Gemeenteraadslid zijn, is dan ook niet iets dat je er zomaar even bij doet. Dat bleek onlangs ook uit een onderzoek dat de NOS deed in samenwerking met raadsledenvereniging Raadslid.NU. Men concludeerde dat raadsleden gemiddeld zo’n 16 à 20 uur per week kwijt zijn aan hun raadswerk. ,,Wil je de functie als volksvertegenwoordiger goed kunnen uitoefenen, dan gaat dit ten koste van een maatschappelijk carrière,” stelt Bart van der Knaap, lijsttrekker van BurgerBelangen Ermelo (BBE). ,,Dat is een keuze die jezelf maakt, daar hoeft de gemeenschap niet voor op te draaien. Toch kunnen we wel kijken naar de vergoeding in tijd om de kennis te vergroten. Daar heeft de samenleving uiteindelijk wel profijt van.” Het merendeel heeft naast het raadswerk een fulltime baan en sommigen hebben een eigen bedrijf. Raadslid Bea van 't Hul (Progressief Ermelo) maakte drie maanden geleden bekend na de verkiezingen niet terug te keren omdat dit niet te combineren valt met haar huidige werk. Wel zal ze zich inzetten als lijstduwer bij de verkiezingen. Bij de ChristenUnie is het Ruud van Eijle, die na vele jaren afscheid neemt van de lokale politiek. Volgens hem is het tijd om ruimte te maken voor een volgende generatie.

Enthousiasme

Dat het veel tijd kost om raadslid te zijn, weet ook Leo van der Velden van de SGP. ,,Natuurlijk heb je pieken en dalen. In december waren er twee raadsvergaderingen. Daarnaast wordt je ook geacht een aantal bijeenkomsten bij te wonen en natuurlijk vergader je als partij regelmatig.” Van der Velden zet dit af tegen het zomerreces waardoor hij gemiddeld tot zo’n 15 uur per week komt. Natuurlijk weegt ook mee hoe groot een partij is, over hoeveel partijleden de dossiers verdeeld kunnen worden. Het NOS-onderzoek wees uit dat het enthousiasme het grootst is onder raadsleden die in hun eerste periode zitten. Maar ook van de raadsleden die al meer dan twaalf jaar in de raad zitten, wil nog altijd ruim 60 procent door. De komende maanden zal Ermelo van NU op verschillende manieren aandacht besteden aan de gemeenteraadsverkiezingen die gehouden worden op 21 maart.

Geschreven door Natalie Overkamp Érmelo van nu'  Categorie: Politiek  Gepubliceerd: 04 januari 2018


_____________________________________________________________________________________________________________________________

Ermelo-Liberaal stuurt aan op fietstunnel Hamburgerweg

14 december 2017 12:00Laatste update: 14-12-2017 12:00

Door ermelo.nieuws

Laten onderzoeken of een fietstunnel onder de Hamburgerweg, op de plaats waar nu op de kruising Hamburgerweg/Dirk Staalweg/Paul Krugerweg het voorrangspleintje wordt gerealiseerd, mogelijk is. Dat is één van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van Ermelo-Liberaal voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

“We willen een fietstunnel bespreekbaar maken. Want ondanks de aanleg van het verkeerspleintje blijft het een levensgevaarlijk punt”, vindt Désirée Meijsen (57), fractievoorzitter Ermelo-Liberaal. Sinds Meijsen op 27 oktober de VVD Ermelo-fractie verliet en een zelfstandige partij startte, doet zij met haar nieuwe partij Ermelo-Liberaal mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ermeloer Hans van Isselmuden die sinds 1998 politiek actief is in Ermelo, maakt samen met haar en Frank Meijsen deel uit van het bestuur van Ermelo-Liberaal.

Behoorlijk tegengewerkt
De ‘VVD Ermelo-soap’ moet een vervelende periode voor Meijsen zijn geweest. Waarom kon ze zo slecht door één deur met in de loop van de tijd een toenemend aantal VVD Ermelo-coryfeeën? Van Isselmuden draait het liever om: “Zíj wílden niet met Désirée door één deur.” Meijsen legt uit: “Mij is nooit eerlijk gezegd waaróm ze niet met mij wilden samenwerken, alleen dat ze niet met mij verder wilden. Vervolgens ben ik behoorlijk tegengewerkt, en heb ik me in alle bochten moeten wringen om de afgelopen 2,5 jaar op een nette en fatsoenlijke manier het raadswerk te doen voor toen nog VVD Ermelo.”

Mooie job
Steun van verschillende kanten, de eigen sterke wil er iets van te maken, plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel hebben Meijsen op de been gehouden. “Het ligt ook niet in mijn aard om op te geven. Bovendien vind ik raadslid zijn een hele mooi job. Een job die niet vrijblijvend is, want je zet je in voor de burger. Daar ga ik namelijk voor; het bereiken van dingen voor Ermelo. Vooral het proces ernaartoe om iets te bereiken, het praten erover en te luisteren naar mensen. Bijvoorbeeld het nieuwe zwembad dat er gaat komen. Nog voor VVD Ermelo hebben we als oppositiepartij, samen met CDA Ermelo en ChristenUnie Ermelo, daarvoor een motie ingediend.”

Sparringpartner
Een bijzondere wending is toch wel dat Van Isselmuden, die in augustus 2016 stopte als bestuurslid voor BurgerBelangen Ermelo, de ‘Ermelo-Liberaal bemanning’ is komen versterken. Het blijkt dat hij in november 2016 door toedoen van oud-wethouder Peter Meijer is ‘gekoppeld’ aan Meijsen om haar te helpen met financiële zaken die het raadswerk aangingen. Meijsen: “Het klikte zo goed. Hans is nu echt mijn sparringpartner. Hij is kundig en bovendien sympathiek.” De 70-jarige Van Isselmuden kan het politiek actief zijn niet laten. “Maar ik ga niet op de kandidatenlijst staan van Ermelo-Liberaal en wil niet in de gemeenteraad. Mijn gezondheid gaat namelijk boven alles.”

Versnippering
Gemeente Ermelo heeft nu 6 politieke partijen in de gemeenteraad, met Ermelo-Liberaal als er 650 stemmen worden binnengehaald 7, en wellicht doet Groep Hop ook een gooi naar een raadszetel. De versnippering slaat toe, toch? “Zo is het nu eenmaal gelopen. Daarnaast is het ook een maatschappelijke trend. Men is niet meer zo partij-vast, maar meer van de eigen mening.”

In de steigers
De formaliteiten om als Ermelo-Liberaal mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn zo goed als rond. Wat nog rest is een geldige kandidatenlijst en 20 ondersteuningsverklaringen. Ook staat het verkiezingsprogramma in de steigers.

Speerpunten
Naast de fietstunnel is ook meer inzicht in de gemeentelijke financiën een speerpunt. “Als raadslid weet je dit nu alleen op hoofdlijnen. Maar wij vinden dat het je taak als raadslid is te weten waar al het geld aan wordt besteed én of het goed wordt besteed. Ook zouden gelden geoormerkt moeten worden zodat bijvoorbeeld het geld om armoede te bestrijden ook bij de doelgroep terechtkomt, en niet in ‘de pot’ Algemene Middelen’.”

Woningbouw en hondenbelasting
Ook woningbouw voor jongeren om ze te behouden voor Ermelo is een speerpunt. “Koopwoningen vanaf 140.000 euro kan namelijk wel, maar men moet het willen.” Daarnaast wil Ermelo-Liberaal de blauwe zone voor parkeren in het centrum uitbreiden, met ontheffing voor buurbewoners. Ook moet de verlaging van de hondenbelasting bespreekbaar worden gemaakt. Ofwel betalen tegen kostprijs. Meijsen en Van Isselmuden menen dat nu de helft van de hondenbelasting naar ‘de pot’ Algemene Middelen’ gaat, en voor andere doeleinden wordt gebruikt.


_____________________________________________________________________________________________________________________________


  Ermelo-Liberaal doet mee aan verkiezingen

  Meijsen is vol vertrouwen

  ERMELO - De gemeente Ermelo heeft een nieuwe partij bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Désirée Meijsen is voornemens om zich met haar partij Ermelo-Liberaal verkiesbaar te stellen.

  Ruim een maand geleden verliet Meijssen de VVD Ermelo-fractie en startte ze een zelfstandige partij. Dankzij veel steunbetuigingen is er volop vertrouwen om zich ook na de Gemeenteraadsverkiezingen in te blijven zetten.. Meijsen: ,,Met de steun en inzet van enkele personen die mij helpen met het fractiewerk is de energie volop aanwezig om door te gaan. De sfeer is prima en er is onderling vertrouwen.”

  Samenspraak

  ,,Als lokale liberale partij wil Ermelo-Liberaal steeds, in samenspraak met burgers en andere partijen, op zoek gaan naar de beste oplossingen voor de Ermelose samenleving. Op dit moment zijn we hard bezig met de oprichting van de vereniging en alles wat daarbij komt kijken,” aldus raadslid Meijsen. ,,Er is een voortvarend bestuur, dat op vrijdag 8 december de Statuten van de vereniging zal ondertekenen bij de notaris.” Naar verwachting zullen het verkiezingsprogramma en de speerpunten van Ermelo-Liberaal na de feestdagen via sociale media bekend gemaakt worden.

  Geschreven door Natalie Overkamp Érmelo van nu'  Categorie: Politiek  Gepubliceerd: 07 december 2017


  _____________________________________________________________________________________________________________________________

   Ermelo-Liberaal doet mee aan Gemeenteraadsverkiezingen 2018

   07 december 2017 18:03Laatste update: 07-12-2017 18:03

   Door ermelo.nieuws

   Nadat Désirée Meijsen op 27 oktober de VVD Ermelo-fractie verliet en een zelfstandige partij startte, heeft zij nu het besluit genomen om met haar nieuwe partij Ermelo-Liberaal mee te doen aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

   Dit bericht Désirée Meijsen, fractievoorzitter Ermelo-Liberaal.

   Dankzij veel steunbetuigingen is er volop vertrouwen om zich ook na de Gemeenteraadsverkiezingen in te blijven zetten voor de inwoners van Ermelo. Meijsen: “Met de steun en inzet van enkele personen die mij helpen met het fractiewerk is de energie volop aanwezig om door te gaan. De sfeer is prima en er is onderling vertrouwen.”

   “Als lokale liberale partij wil Ermelo-Liberaal steeds, in samenspraak met burgers en andere partijen, op zoek gaan naar de beste oplossingen voor de Ermelose samenleving. Op dit moment zijn we hard bezig met de oprichting van de vereniging en alles wat daarbij komt kijken”, aldus Meijsen. “Er is een voortvarend bestuur, dat op vrijdag 8 december de Statuten van de vereniging zal ondertekenen bij de notaris.”

   • Naar verwachting zullen het verkiezingsprogramma en de speerpunten van Ermelo-Liberaal na de feestdagen via sociale media bekend gemaakt worden.

   _____________________________________________________________________________________________________________________________