Ermelo-Liberaal
Wij horen graag wat er bij u leeft

Teksten 1e termijn raadsvergadering


RAADSVERGADERING 08-03-2018

Ag.pnt. 4 “De Driehoek” ( Tomassen / “Vierhouten” en “De Loohof”)

1 e termijn Ermelo-Liberaal, Désirée Meijsen

“Dankuwel voorzitter,

“De Driehoek”, een beladen onderwerp, met veel meningen én veel belangen.

Aan ons als Raad de taak om alle belangen tegen elkaar af te wegen.

Het gaat in dit raadsvoorstel om drie onderdelen:
het bedrijf Tomassen, “de Loohof” en “Vierhouten”.

In de commissievergaderingen heb ik namens Ermelo-Liberaal kritische vragen gesteld over het bedrijf Tomassen, namelijk over het aantal geslachte eenden, over de stankoverlast voor omwonenden, over de gezondheidsklachten, zoals deze ook zijn benoemd door de arts van de spoedeisende hulp van het St. Jansdalziekenhuis in Harderwijk (toename 7,2 % mensen met luchtweginfecties en longontstekingen door fijnstof in de lucht), over het aantal vergunde en werkelijke aantal vrachtwagens dat van en naar het bedrijf rijdt, over de werktijden, over de werkdágen, over de wel of niet werkende luchtwasser en over de handhaving.

 

Voor Ermelo-Liberaal staat vast dat er nog veel niet helder is. Wij willen éérst alle gegevens op orde hebben voordat we met het onderdeel Tomassen akkoord kunnen gaan. Wij zijn van mening, dat eerst de vergunningenprocedure afgewacht moet worden voordat een besluit kan worden genomen!

 

Stel, namelijk, dat de Raad vanavond akkoord zou gaan met de bestemmingsplanwijziging ( uitbreiding van de bouw van een koelcel), wat betekent dit dan? Wat voor toename in activiteiten kunnen we dan verwachten?
Het college gaat af op de gegevens die Tomassen aangeeft.  Maar wij nemen liever het zekere voor het onzekere!

(Tomassen geeft aan: géén uitbreiding van milieuhinderlijke zaken. Is dit wel zo?!)

 

Ermelo-Liberaal zou graag zien dat er een MER uitgevoerd zou worden. Bij Strand Horst ligt het hele bestemmingsplan stil, omdat er ineens een MER nodig is! Dus: waarom hier dan niet?! Een vraag voor het college ….

Stel dat een MER zou aangeven dat Tomassen bóven de vergunde norm zit, kunnen de activiteiten bij Tomassen dan nog teruggeschroefd worden? Ermelo-Liberaal denkt, dat dát dan heel lastig zal gaan worden, als eenmaal het plan is goedgekeurd.

Vandaar, voorzitter, dat Ermelo-Liberaal tégen de voorgestelde uitbreiding van het bedrijf Tomassen is . Wij willen eerst alle gegevens rond hebben.

Dán de amendementen van het CDA: deze steunt Ermelo-Liberaal niet.

(bijv. “De Loohof”: groen verdwijnen voor extra goedkope woningen, vinden wij ongewenst.)

 

 

Wat betreft “De Loofhof” en “Vierhouten”: Ermelo-Liberaal heeft steeds gezegd, dat wij enthousiast zijn over deze plannen en dat wij graag zien dat hier géén vertraging zou optreden.

Maar: Afhankelijk van de beantwoording door het College stemt Ermelo-Liberaal vanavond óf met een stemverklaring tégen het onderdeel Tomassen óf we stemmen tegen het gehéle raadsvoorstel “De Driehoek”.

Dankuwel, voorzitter”


RAADSVERGADERING 01-02-2018

“Veldwijk” structuurvisie (agendapunt 4)

1e termijn Ermelo-Liberaal, Désirée Meijsen

“Dankuwel voorzitter,

Als laatste spreekster zal ik het kort houden.

“Veldwijk”, een onderwerp waar al veel over gepraat en veel over gezegd is. Vanavond stellen we dan tóch als Raad de gewijzigde Structuurvisie vast.

Omdat er al veel gezegd is, beperkt Ermelo-Liberaal zich vanavond tot de moties en amendementen, waarmee we als Raad onze visie meegeven voor de ontwikkeling van Veldwijk en De Hooge Riet. Een mooi groen terrein geschikt voor wonen, werken, leren, recreëren enz..

Eerder al is deze visie raadsbreed in een motie ingediend en aangenomen.

Vanavond dient Ermelo-Liberaal de moties en amendementen inzake de in te stellen themacommissie, inzake het onderzoek naar een locatie voor de moestuinvereniging, inzake de woningbouw langs de Chevallierlaan en bij De Hooge Riet mede in. Wij vinden dat dit mooie unieke terrein bij De Hooge Riet niet te volgebouwd moet worden en qua bouw moet passen bij het pand De Hooge Riet.

Het onderzoek naar een natuurbegraafplaats op Veldwijk zullen wij niet steunen. Wij denken dat hier geen behoefte aan is.
Ook het amendement inzake de ontwikkeling spoorzône steunen wij niet, omdat wij van mening zijn dat oude rechten niet afgenomen behoren te worden. Wel merken we hierbij op, dat het realiseren van kantoorgebouwen langs het spoor - waar Ermelo-Liberaal in principe niet tegen is - alleen is toegestaan mits er geen leegstand veroorzaakt wordt elders op het terrein.

Verder merkt Ermelo-Liberaal op, dat we het betreuren dat de Raad niet op de hoogte gesteld is van de plannen van de ontwikkelaar m.b.t. het terrein De Hooge Riet. Als Raad hebben we immers ten allen tijde recht op informatie, ook al is dit in de vorm van een schets en ook al zal dit ontwerp waarschijnlijk nog 100 x gewijzigd worden. Het niet krijgen van deze relevante informatie voelt ongemakkelijk. Vraag is of de wethouder met de Raad de informatie wil delen die hij wél heeft?

Tot slot, voorzitter, spreken wij ons vertrouwen uit, dat met deze structuurvisie de terreinen Veldwijk en De Hooge Riet mét de nodige moties en amendementen tot een goede ontwikkeling zullen gaan leiden.

Dankuwel, voorzitter”


RAADSVERGADERING 21-12-2017

“Meerinzicht” 2e begrotingswijziging (agendapunt 6) 

1e termijn Ermelo-Liberaal, Désirée Meijsen

“Dankuwel, voorzitter,

Zoals eerder al aangegeven, maakt Ermelo-Liberaal zich grote zorgen over de alsmaar stijgende kosten van “Meerinzicht”. En wij blijven onze zorgen uitspreken.

Steeds krijgen wij op vragen hierover te horen, dat samenwerken met de gemeenten Harderwijk en Zeewolde minder kost dan wanneer de drie gemeenten apart voor de kosten zouden opdraaien.

Steeds weer krijgen we als antwoord van de burgemeester dat de stijging van de kosten nooit zal ophouden, omdat door wetgeving e.d. de toekomst niet valt te voorspellen, bijvoorbeeld over salarisverhoging of het verplicht aanstellen van een bepaalde werknemer (ICT-beveiliger?).

Feit is dat we in Ermelo ook de komende jaren weer flink méér kosten zullen maken dan begroot:
€ 49.000,-- in 2017, € 119.000,-- in 2018, € 66.000,-- in 2019, € 229.000,-- in 2020 en € 210.000,-- in 2021.

Onlangs is gebleken dat er ook een tegenvaller te verwachten is door het feit dat de drie gemeenten vanaf 1 januari 2018 21% BTW verschuldigd zijn over de geleverde diensten door “Meerinzicht”. De BTW-koepelvrijstelling komt dan naar verwachting te vervallen. Dit betekent voor Ermelo een nadeel van € 55.000,--!

Voorzitter, Ermelo-Liberaal heeft de volgende vragen:

-         Welke negatieve verrassingen kunnen we nog méér verwachten bij “Meerinzicht”?

-         Wanneer volgt het overleg met de Belastingdienst over de financiële gevolgen van het wegvallen van de BTW-koepelvrijstelling? Ik heb begrepen dat dat nu nog niet mogelijk is i.v.m. personele problemen bij de Belastingdienst.

-         Wanneer weten we of er een alternatief is, zodat de koepelvrijstelling niet vervalt? Bijvoorbeeld bij splitsing  van de diensten van “Meerinzicht”?

-         Wanneer wordt bekend óf en zo ja wélke gevolgen er zijn voor de algemene uitkering van het Rijk? In negatieve of positieve zin?

-         Krijgen we als gemeenten bijvoorbeeld méér van het Rijk als de BTW-koepelvrijstelling komt te vervallen? Weet de wethouder hier iets over te melden?

-         Er worden pm-posten vermeld omdat de consequentie van dit beleid nog niet is doorgerekend. Zou het niet beter zijn om desnoods het hoogste risico te vermelden, zodat het altijd nog kan meevallen?

Graag krijgen wij hier een duidelijk antwoord op.

Dankuwel, voorzitter”


RAADSVERGADERING 21-12-2017

Masterplan Dillenburg, Rehoboth en Oranjepark (agendapunt 4) 

1e termijn Ermelo-Liberaal, Désirée Meijsen

“Dankuwel, voorzitter,

Alwéér een positief, mooi en belangrijk onderwerp, nadat we zojuist hebben ingestemd met versnelde nieuwbouwplannen van de RKPWA. Wij zijn blij dat we vanavond als Raad kennis nemen van het Masterplan Dillenburg, Rehoboth en Oranjepark, opgesteld door de Zorggroep Noord West Veluwe.

Een Masterplan dat in goed overleg tussen álle betrokkenen tot stand is gekomen! En dat is mooi!

Het betreft hier een omvangrijk gebied dat herontwikkeld wordt. Het Rehoboth-gebouw is reeds gesloopt, en ook De Dillenburg en de aanleunwoningen van het Oranjepark zullen verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen nieuwe zorgwoningen, 74 in totaal maar liefst, en overige nieuwe woningen en appartementen completeren de nieuwe wijk. Er komt een park en er wordt veel aandacht besteed aan inpassing in de omgeving. De locatie, vlakbij het centrum en alle voorzieningen, is en blijft perfect.

Belangrijk voor Ermelo-Liberaal is dat met de ontwikkeling van dit nieuwe zorgcomplex ingezet wordt op de toekomst, waarin vergrijzing en de toenemende vraag naar zorgwoningen in Ermelo een grote rol speelt.

Wij vinden het uiterst belangrijk, dat omwonenden gehoord worden en dat er met de opmerkingen van de insprekers in de laatste commissievergadering iets gedaan is of wordt.

Wij hebben toen begrepen, dat zorggroep Noord West Veluwe alle wensen zou meenemen en in gesprek zou gaan met een aantal omwonenden. En onze vraag aan de wethouder is hoe deze gesprekken zijn verlopen. Wat is de uitkomst van het gesprek dat met bewoners aan de Wilhelminalaan gevoerd zou worden over het groen achter hun huis dat gekapt zou worden? Is men hier onderling uitgekomen?

Verder heeft de wethouder in de commissievergadering op onze vraag aangegeven dat de apotheek en de fysiotherapeut die zich in eerste instantie in het nieuwe zorgcomplex zouden vestigen, zich hebben teruggetrokken. Onze vraag is; komt of komen er andere huisartsen of artsen in het zorgcomplex? Zijn hier gesprekken over? Of is dit al rond?

Dan nog een vraag over het tijdsbestek: Gaat het lukken om het nieuwe zorgcomplex binnen de gestelde tijd gerealiseerd te krijgen, zodat de bewoners van De Dillenburg slechts één keer hoeven te verhuizen?

Tot slot een opmerking en vraag over het zogeheten Libenau-concept: wij kennen dit concept niet, waarbij omwonenden, met name jongeren en gezinnen, zorg verlenen aan de oudere bewoners en vice versa. Het klinkt mooi en sympathiek, maar onze vraag is: kunt u ons garanderen dat deze zorg blijvend is, ook in de toekomst, zonder dwang op te leggen? Wij zijn wel benieuwd wat er gebeurt als ouderen bijvoorbeeld ziek worden. Wij worden graag op de hoogte gehouden van de proef die nu gedaan wordt in een ander zorgcomplex in Ermelo (De Ijsvogel).

Voorzitter, Ermelo-Liberaal is enthousiast over het voorliggende Masterplan en wij hebben vertrouwen in een goede ontwikkeling en de vorm die gekozen is.

Dankuwel, voorzitter”


RAADSVERGADERING 14-12-2017

8ste BestuursRapportage (agendapunt 9) 

1e termijn Désirée Meijsen, Ermelo-Liberaal

 “Dankuwel, voorzitter,

Ermelo-Liberaal heeft drie opmerkingen:

1)     Onder Bestuur & Dienstverlening, bij risico:

het wegvallen van de precariobelasting met ingang van 2022.

Dit is een punt van zorg voor Ermelo-Liberaal. Immers, in de Kadernota 2018 is nog gesproken over een compensatieregeling. Gedoeld werd op de verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. Inmiddels is duidelijk geworden dat het nieuwe Kabinet géén voorstellen zal indienen om te komen tot een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. Hiermee is eventuele compensatie binnen deze verruiming ook van de baan.

Dit bekent een tegenvaller vanaf 2022 voor een bedrag van € 1 mln (?) per jaar.

Ermelo-Liberaal is van mening dat we de bespreking over dit onderwerp niet moeten uitstellen tot later, nu zeker is dat de precariobelastinginkomsten zullen gaan wegvallen. Daarom stellen wij vóór om, gezien de consequenties, hier in de eerstvolgende commissievergadering het gesprek over te voeren, voordat we hier als raad onze goedkeuring aan geven.

Wij horen graag de reactie van de wethouder op dit voorstel.

2)     Onder Ruimte & Infrastructuur, begrotingsaanpassingen:B. Meerkosten realisatie fontein van € 55.000,-- (!) + onderhoudskosten € 10.000,-- per jaar !Dit vinden wij erg veel.

Vragen:

-         Waar komen deze meerkosten vandaan ; oftewel hoe kan het dat het begrote bedrag van € 130.000,-- niet voldoende is gebleken?

-         Waarom kost het jaarlijkse onderhoud zó veel geld? € 10.000,--. Kan dit niet voor minder geld?

-         Waarom worden wij als Raad hier nu pas over geïnformeerd, over deze meerkosten? De wethouder heeft namelijk al op 8 juni jl. de fontein geopend.  Dat is een half jaar geleden!

3)     Onder Bestuur & Dienstverlening:

“Meerinzicht” 2 e begrotingswijziging 2017 op 21 december a.s.: € 49.000 in 2017, € 119.000,-- in 2018, € 66.000,-- in 2019, € 229.000,-- in 2020 en € 210.000,-- in 2021.

   Ermelo-Liberaal blijft haar zorgen uitspreken, voorzitter, over de alsmaar stijgende kosten van “Meerinzicht”. Zo is onlangs gebleken dat er een tegenvaller te verwachten is door het feit dat de drie gemeenten wél BTW verschuldigd zijn over de geleverde diensten door “Meerinzicht”. De BTW koepelvrijstelling komt te vervallen per 1 januari 2018. Dit betekent voor Ermelo een nadeel van € 55.000,--.  

Vragen:

-         Welke negatieve verrassingen kunnen we nog méér verwachten bij “Meerinzicht”?

-         Wanneer volgt het overleg met de Belastingdienst over de financiële gevolgen van het wegvallen van de BTW-koepelvrijstelling? Ik heb begrepen dat dat nu nog niet mogelijk is i.v.m. personele problemen bij de Belastingdienst.

-         Wanneer wordt bekend óf en zo ja wélke gevolgen dit heeft voor de algemene uitkering van het Rijk? In negatieve of positieve zin?

-         Krijgen we als gemeenten bijvoorbeeld méér van het Rijk omdat de BTW-koepelvrijstelling komt te vervallen? Weet de wethouder hier iets over te melden?

Dankuwel, voorzitter”


RAADSVERGADERING 14-12-2017

Groenvisie 2017 – 2027 (gewijzigde versie d.d. 29-11-17, 130 pagina’s) (agendapunt 6) 

1e termijn Désirée Meijsen, Ermelo-Liberaal

“Dankuwel voorzitter,

Vanavond wordt de Raad gevraagd de gewijzigde Groenvisie 2017 – 2027 vast te stellen.

Een goed rapport waarmee duidelijk gemaakt wordt hoe belangrijk wij allen groen in Ermelo vinden.

Het behoud van het groenareaal in Ermelo, zowel kwalitatief als kwantitatief, is essentieel voor iedereen die hier woont, recreëert of werkt. Groen zorgt voor levensgenot, beschutting, gezondere lucht en een mooiere omgeving voor volwassenen, kinderen en dieren.

Graag zien wij dat in het centrum méér groen komt. Helaas ligt hier de hoeveelheid groen ruim onder de richtlijn die we in Ermelo nastreven: slechts 30 m2 groen per woning waar 100 m2 groen per woning gewenst is. Ook ten zuiden van het centrum ligt het groen onder de nagestreefde richtlijn: namelijk 60 m2 per woning. Belangrijk is met name de kwaliteit van het groen.

Samen met andere fracties dient Ermelo-Liberaal een motie en een amendement in, teneinde in deze wijken meer groen te realiseren, en om ervoor te zorgen dat het groenareaal in z’n totaliteit in Ermelo op z’n minst behouden blijft.

Verder vinden wij dat bedrijventerreinen meer groen kunnen gebruiken om mooie terreinen te zijn waar men graag werkt. Het zou mooi zijn als de gemeente samen met ondernemers hieraan kan bijdragen. Het kan immers mede een reden zijn voor een ondernemer om zich op een bepaald terrein te vestigen. Het groen zorgt voor een mooi visitekaartje voor Ermelo.

Dan nog de moties, voorzitter:

Wat betreft de motie van de SGP inzake natuurinclusief bouwen: deze zal Ermelo-Liberaal niet steunen. Wij denken dat dit niet te handhaven is.

Ook de motie van het CDA en de CU inzake het in bruikleen geven van snippergroen zullen wij niet steunen. Wij hebben sterke twijfels of inwoners/gebruikers consequent en op het gewenste niveau het groen zullen onderhouden. In het begin zal dit nog wel gebeuren, maar op de lange duur zal het onderhoud waarschijnlijk alleen maar afnemen en levert het niet het gewenste resultaat op. Ook hier denkt Ermelo-Liberaal dat handhaving niet te doen is. Verder zijn er nog andere haken en ogen, namelijk: wat gebeurt er bij overlijden en bij een verhuizing. Het is niet te controleren en bovendien betekent het een administratieve rompslomp. Ermelo-Liberaal is dus niet voor deze motie.

Dankuwel, voorzitter”


RAADSVERGADERING 14-12-2017

Grootschalige opwek duurzame energie (agendapunt 5) 

1e termijn Désirée Meijsen, Ermelo-Liberaal

“Dankuwel, voorzitter,

Vanavond nemen we als raad een belangrijk besluit.

Grootschalige opwek van duurzame energie is namelijk een onderwerp dat ons allemaal aangaat, of we nu inwoner, ondernemer of recreant zijn.

Vooral als het om zaken gaat die het landschap veranderen, zoals windmolens van wel 200 m hoogte!

Deze windmolens veranderen de beleving van de omgeving en het aanzicht drastisch. Daarom vindt Ermelo-Liberaal dat windmolens in principe NIET passen in Ermelo.

Als Raad hebben we in 2014 een motie ingediend waarin we duidelijk hebben gesteld, dat we géén windmolens willen op Ermelo’s grondgebied.

Nu, drie jaar later, wordt ons gevraagd om deze motie in te trekken.

Voorzitter, Ermelo-Liberaal is van mening dat deze motie NIET van tafel moet zolang we niet weten wat we willen en wat er precies gaat gebeuren.

Laten we éérst onderzoeken welke mogelijkheden er zijn in Ermelo voor ándere manieren van grootschalige opwek. Maar ook windmolens boven bosgebieden zijn niet ondenkbaar en het onderzoeken waard. Ze zijn daar immers minder merkbaar voor omwonenden en recreanten. En natúúrlijk moeten we inzetten op zonneweides.

Oók moet meer onderzocht worden welke innovatieve mogelijkheden er nog zijn, zoals energie-opwek uit zeewier en riothermie. En extra windmolens in de polder; daar staan er immers al genoeg! Een combinatie van al deze mogelijkheden voor energie-opwek heeft de voorkeur van Ermelo-Liberaal.

Ermelo-Liberaal vindt het plaatsen van windmolens bij Strand Horst en langs de A28 onwenselijk. Recreatie en windmolens gaan wat Ermelo-Liberaal betreft niet samen. Ook voor de ondernemers daar die veel geld en energie steken in het opknappen van dit gebied, vinden wij dit geen wenselijke ontwikkeling.

Kortom:

Wij willen éérst duidelijkheid over wat we in Ermelo willen en precies gaan doen, vóórdat er gesproken wordt over eventueel intrekken van de motie uit 2014.

Het zal duidelijk zijn, voorzitter, dat Ermelo-Liberaal grote moeite heeft met de punten 7. en 8. uit het raadsvoorstel.

Dankuwel voorzitter”


RAADSVERGADERING 09-11-2017

“Verkleuring Kerkdennen” (bedrijventerrein) (agendapunt 6) 

1e termijn Désirée Meijsen, Ermelo-Liberaal

""Kerkdennen”, het houdt de gemoederen al jaren bezig. Een bedrijventerrein dat nodig opgeknapt moet worden. Het ziet er verrommeld uit en ook de veiligheid voor met name fietsers is in het geding. Het is naar de mening van Ermelo-Liberaal een geluk dat er nog geen grote ongelukken zijn voorgevallen. Dagelijks rijden vele auto’s, vrachtauto’s en fietsers langs en over dit bedrijventerrein.

Dat er verkleurd gaat worden, dat wil zeggen dat een verandering ingezet wordt van zware bedrijvigheid  naar lichtere bedrijvigheid, is een goede zaak. Het zal het bedrijventerrein aantrekkelijker maken. Maar Ermelo-Liberaal is wél van mening, dat je hiervoor in gesprek moet met de ondernemers. Wat is hún visie over Kerkdennen? En wat willen zíj met hún perceel? Om tot een succes te komen, dient er sámen met de ondernemers een plan voor dit gebied gemaakt te worden. Samen met de SGP dienen wij hiervoor in eerste termijn een motie in, voorzitter.

Dan de verkeersmaatregelen ter verbetering van de veiligheid van met name, veelal jonge, fietsers. Wij vinden het 50 km-regime op de Herderlaan en de Kerkdennenweg ónwenselijk en ónveilig. Ermelo-Liberaal is van mening dat de maximaal toegestane snelheid hier naar 30 km per uur moet.
Ook hiervoor dienen we samen met andere partijen een motie in.

Voor de aanpak van de Oude Telgterweg en de kruising Oude Telgterweg/Steijnlaan/Herderlaan wil Ermelo-Liberaal dat hier verder onderzoek naar wordt gedaan hoe en op welke wijze dit veiliger gemaakt kan worden. Ook hiervoor dient Ermelo-Liberaal een motie in met andere partijen.

En verder, voorzitter, komen we raadsbreed met een motie voor een fietspad langs de hei, in twee richtingen, een fietspad dat wat betreft Ermelo-Liberaal zo breed mogelijk moet worden, om zo de veiligheid te vergroten voor de gebruikers.

Tot slot, voorzitter, is Ermelo-Liberaal van mening dat de veiligheid in het gebied nóg meer vergroot wordt als er éénrichtingsverkeer op de Herderlaan en de Kerkdennenweg ingevoerd wordt, vanuit de Kerkdennenweg richting de Herderlaan. Wij zien graag dat dit bij de evaluatie van het GVVP in 2018 meegenomen wordt.

Kortom, voorzitter,

Ermelo-Liberaal vindt 1) dat met de verkeersmaatregelen z.s.m. een start gemaakt moet worden, en 2) dat sámen met de ondernemers een goed plan ontwikkeld moet worden wat betreft de toekomst van “Kerkdennen”.

Dankuwel, voorzitter”


RAADSVERGADERING 09-11-2017

Programmabegroting 2018 – 2022 (agendapunt 5) 

1e termijn Désirée Meijsen, Ermelo-Liberaal

“Dankuwel voorzitter,

Vanavond stellen we als raad de programmabegroting 2018 – 2022 vast.
Voorzitter, het is voor mij een turbulente tijd geweest, die tot het besluit heeft geleid om deze raadsperiode af te maken als nieuwe partij, Ermelo-Liberaal.
Mocht Ermelo-Liberaal ná de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 doorgaan, dan zullen wij nog met ons partijprogramma komen. Ermelo-Liberaal staat voor: een kleinere, terugtredende overheid, voor meer ruimte en kansen en mogelijkheden voor inwoners en ondernemers, voor veiligheid en een groot veiligheidsgevoel, een goede bereikbaarheid en dito infrastructuur gericht op alle weggebruikers nu én in de toekomst, voor goede huisvesting voor alle Ermelo’ers én een samenleving waar iedereen erbij hoort en ertoe doet. Als liberale oppositiepartij zullen wij steeds, zoals u van mij gewend bent en mag verwachten, in goede samenwerking met álle partijen op zoek gaan naar de béste oplossingen voor de Ermelose samenleving. Wij willen dat Ermelo voor iedereen een prettige en veilige plek is om te wonen, werken en recreëren.
·        
Ermelo-Liberaal is dan ook blij met de komst van een nieuwe, toekomstbestendige zwem-/sportaccommodatie mét recreatief gedeelte in Ermelo, waar zowel jongeren, ouderen, gezinnen, gehandicapten als recreanten gebruik van kunnen maken. Dit is goed voor Ermelo. Ik ben blij dat ik hieraan heb kunnen bijdragen, voorzitter!
·        
Ook wat betreft “Kerkdennen” is Ermelo-Liberaal stellig. Dat dit gebied opgeknapt dient te worden, begrijpt iedereen, maar wij vinden dat dit in goed overleg met de ondernemers moet gebeuren om hier met succes een vitaal en veilig bedrijventerrein te realiseren. Vanavond komt dit onderwerp nog aan de orde.
·        
Wat óók belangrijk is voor Ermelo is de openbare ruimte, waar iedereen die hier woont, werkt of recreëert gebruik van maakt. Wij vinden dat het groenonderhoud te wensen overlaat en verbeterd dient te worden. Ermelo moet een mooi en aantrekkelijk dorp zijn en blijven.

Vraag aan de wethouder is: Hoe en wanneer denkt het college dit op te gaan pakken?

·        Dan de RKPWA. Dit is voor Ermelo-Liberaal een punt van zorg.
Want er staat: “In 2018 zal de vervangende nieuwbouw van de basisscholen Prins Willem Alexander en Goede Herder gereed komen. De besturen er wachten dat de nieuwe gebouwen aan het begin van het schooljaar 2018-2019 in gebruik worden genomen.”
Klopt dit nu? Want in de commissievergadering gaf de wethouder al aan dat het voorlopig niet doorging?

Vraag: Kan de wethouder aangeven of de nieuwbouw van de RKPWA wel of niet doorgaat?

·        Tot slot, voorzitter, het fietspad-Tonselseveld. Nu de plannen voor het gebied-Tonselseveld door de rechter zijn afgewezen, is de vraag of het nodig is om hier een fietspad te realiseren, kosten    € 1,6 mln.
Nu is er een vertrouwelijke bijeenkomst geweest met de commissie RO over dit onderwerp.

Onze vraag aan de wethouder is: Is het standpunt van het college ná die vertrouwelijke bijeenkomst inmiddels veranderd?

Verder zijn wij blij dat Ermelo een sluitende begroting heeft en een financieel gezonde gemeente is en kan Ermelo-Liberaal de programmabegroting 2018-2022 goedkeuren.

Dankuwel, voorzitter.”


RAADSVERGADERING 09-11-2017

Belastingmaatregelen 2018 e.v. (agendapunt 4) 

1e termijn Désirée Meijsen, Ermelo-Liberaal

“Dankuwel, voorzitter,

Zoals u al aan het begin van deze raadsvergadering hebt aangegeven, voorzitter, sta ik hier als fractievoorzitter van de nieuwe partij Ermelo-Liberaal.
ik kom hier bij de behandeling van de Programma Begroting op terug.

Dan nu de belastingmaatregelen, voorzitter.
Ermelo-Liberaal wil zich beperken tot het benoemen van de volgende belastingen:

Ten eerste de ozb niet-woningen. Ermelo-Liberaal vindt dat deze belasting in verhouding tot de omliggende gemeenten erg hoog is. Ten opzichte van Putten is de ozb voor niet-woningen in Ermelo zelfs twee keer zo hoog! Dit is onwenselijk en moet meer in balans gebracht worden. Immers, voor het vestigen van een bedrijf kijkt een ondernemer niet alleen naar een goede bereikbaarheid en voorzieningen in de buurt; maar ook de hoogte van de ozb kan hierbij een grote rol spelen. Wij wachten het onderzoek hieromtrent nader af.

Dan de toeristenbelasting. Ermelo-Liberaal is van mening dat deze belasting daadwerkelijk gebruikt dient te worden voor zaken die het toerisme ten goede komen. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan het groenonderhoud. Dit is immers het visitekaartje van Ermelo en iedereen kan hiervan genieten!

Verder de hondenbelasting. Dit is naar onze mening een ouderwetse en oneerlijke belasting, die afgeschaft dient te worden. De opbrengsten, zo’n € 166.000,-- per jaar, gaan naar de pot algemene middelen en worden voor NIET-hondengerelateerde zaken gebruikt. Hier heeft de hondenbezitter niets aan. Helaas vinden wij binnen de Ermelose raad op dit moment (nog) geen meerderheid; anders hadden wij een motie opgesteld en ingediend voor afschaffing van de hondenbelasting. 
Ermelo-Liberaal is van mening, dat de belasting op het houden van honden in Ermelo veel te hoog is. Als er dan tóch hondenbelasting moet worden geheven, waarom dan niet tegen kostprijs?! Dat zou volgens ons veel eerlijker zijn!

Tot slot, voorzitter, de begraafrechten. Ermelo-Liberaal kan op voorhand de motie van CU, SGP en CDA steunen, omdat ook wíj het wenselijk vinden om de tarieven voor de begraafplaats op het niveau van 2017 te houden.

Dankuwel, voorzitter.”