Ermelo-Liberaal
Wij horen graag wat er bij u leeft

                                                                                                                            VERKIEZINGSPROGRAMMA

                                                                  ERMELO-LIBERAAL 2018 – 2022

                                WERKEN AAN EEN TOEKOMSTBESTENDIG ERMELO 

INLEIDING

Met trots presenteert Ermelo-Liberaal u het verkiezingsprogramma “Werken aan een toekomstbestendig Ermelo” waarin wij onze standpunten over actuele thema’s die in Ermelo spelen, maar die ook voor de toekomst een zorgvuldige besluitvorming vragen, met u delen.

Ermelo is een prachtig dorp op de Veluwe, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. De Veluwe trekt de meeste toeristen uit ons land hiernaartoe. Ons dorp en de omgeving hebben veel te bieden aan toeristen en recreanten. De vele bossen, heidegebieden en het strand bedienen de vele dagjesmensen op hun wenken.

Wij willen dit niveau zo houden, en liefst verbeteren. Ook het wonen en werken vragen om continue aanpassing aan de moderne tijd. (Digitale) bereikbaarheid, veiligheid, armoede, vergrijzing en eenzaamheid zijn onderwerpen waar we in deze moderne tijd mee te maken hebben en die onze aandacht vragen hoe hiermee om te gaan. Opdat iedereen die in Ermelo vertoeft zich veilig voelt, wetende dat er voor hem/haar gezorgd wordt indien nodig. De vergrijzing vraagt onze aandacht, maar ook het binden van jongeren aan Ermelo is een aandachtspunt voor onze partij.

De cultuur die in de Ermelose genen zit, is een cultuur van omzien naar elkaar en er voor elkaar te zijn als dat nodig is. Deze cultuur en Ermelo dragen wij een warm hart toe en wij zetten ons ervoor in om dit voor Ermelo te behouden.

Een veilige omgeving vraagt om goede bereikbaarheid, goede leefbaarheid, goede voorzieningen, maar ook om een overheid die er voor u is wanneer u die nodig hebt, die naar u luistert wanneer u vragen hebt, een overheid die werkt aan een oplossing wanneer u een probleem hebt, een overheid die u de kans geeft met eigen ideeën te komen en deze te ontwikkelen, een overheid die met u meedenkt.

De wereld verandert. En vraagt daarmee om een nieuwe manier van omgaan met thema’s die in de samenleving spelen. Wij zijn een partij die samen met u en alle inwoners actief op zoek gaat naar de beste oplossingen bij vraagstukken. Wij vinden het betrekken van burgers zeer belangrijk. Een samenleving waarin mensen mogen meedenken over hun omgeving en hier handen en voeten aan mogen geven, is een gelukkigere samenleving, waarin automatisch minder problemen zullen opduiken. Zo is onze overtuiging.

De speerpunten en standpunten die wij u presenteren, hebben wij zorgvuldig samengesteld, na gesprekken met diverse inwoners en betrokkenen. Wij hebben een verkiezingsprogramma samengesteld dat als leidraad kan dienen waarmee Ermelo zich op positieve wijze in de toekomst zal kunnen ontwikkelen. Onze partij ziet vooral de kansen en mogelijkheden van Ermelo en houdt vooral ook de ontwikkelingen in de omgeving nauwlettend in de gaten.

Te denken valt aan extra werkgelegenheid door uitbreiding vliegveld-Lelystad. Dit vraagt om vroegtijdige inspeling op thema’s als wonen, werkgelegenheid, hotels/recreatie, wegen en verkeer. Over verbreding van de A28 moeten dus nu al besluiten worden genomen, willen we straks niet met ons allen langer in meer files staan.

Maar ook thema’s als zorg en samenleving zijn voor ons belangrijk. Wij willen dat u, ongeacht leeftijd, afkomst, geaardheid of geloof, altijd de zorg krijgt die u nodig hebt. Geen wachtlijsten, maar zorg op maat, goede thuishulp en voorzieningen dichtbij, dat is waar wij ons voor inzetten. En voor iedere inwoner moet er een geschikte woning beschikbaar zijn.

Tot slot merken wij in deze inleiding op, dat een goede economie niet zonder ondernemers kan. Het midden- en kleinbedrijf zijn essentieel voor een goede werkgelegenheid in Ermelo. Wij willen deze ondernemers ondersteunen waar nodig en de ruimte geven om zich te ontwikkelen. Minder regels en belemmeringen, lage lasten en een goede bereikbaarheid. Zo maken we het voor ondernemers aantrekkelijk om zich in Ermelo te vestigen.

                                                                                    Kortom, wij willen samen met u werken aan een  

TOEKOMSTBESTENDIG ERMELO

HOOFDSTUKINDELING:

1.      Verkeer en wegen
1.1         Prins Hendriklaan
1.2         Lanen wijk Noord
1.3         Harderwijkerweg / rotonde ’t Weitje
1.4         Hamburgerweg / voorheen ‘groene kruispunt’, nu voorrangspleintje
1.5         ‘Kerkdennen’
1.6         A28
1.7         Bewegwijzering
1.8         G.V.V.P. (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan)

2.      Parkeren
2.1         Parkeren in centrum en blauwe zône


2.2         Parkeerontheffing inwoners centrum bij blauwe zône
2.3         Parkeren bij Kerkelijk Centrum (Groeneweg)
2.4         Parkeerduur bij “De Verbinding”
2.5         Parkeren nieuwbouwprojecten

3.      Handhaving
3.1         Fietsen in winkelstraten
3.2         Dumpafval in buitengebied
3.3         Parkeren vrachtwagens in centrum
3.4         Geluids- en geuroverlast
3.5         Vandalen draaien op voor kosten
3.6         Illegale bouw

4.      Economie en werkgelegenheid
4.1         Minder regels
4.2         OZB niet-woningen
4.3         Vliegveld Lelystad
4.4         Kansen nieuwe ondernemers / werkgelegenheid
4.5         Verbreding A28
4.6         Goede bereikbaarheid
4.7         Uitbreiding winkeloppervlakte / leegstand winkelpanden
4.8         ‘Kerkdennen’

5.      Financiën
5.1         Lage belastingen
5.2         Lagere OZB voor niet-woningen
5.3         Afschaffing hondenbelasting
5.4         Sluitende begroting
5.5         Transparantie gemeentelijke financiën en “Meerinzicht” (= Ermelo/Harderwijk/Zeewolde)
5.6         Technische vragen
5.7         Bestuursrapportages
5.8         Aansluiting administratie gemeente Ermelo en “Meerinzicht”
5.9         Kosten “Meerinzicht”
5.10       Oormerken van gelden voor armoedebeleid, Jeugd en WMO
5.11       Auditcommissie
5.12       Beantwoording schriftelijke vragen

6.      Zorg en samenleving
6.1         Veranderende wereld
6.2         Eenzaamheid, uitsluiting e.d.
6.3         Zorg dichtbij, snel en op maat
6.4         Meer “Herbergiers” voor kleinschalig wonen ouderen met dementie
6.5         Geld naar de juiste bestemming
6.6         Iedereen telt mee 
6.7         Zwem-/sportaccommodatie met recreatiegedeelte

6.8         Skaeve Huse (‘rare huizen’)  

7.   Recreatie en toerisme
7.1         
Recreatieparken
7.2         
Kwaliteit / revitalisatie / nieuwe bestemming
7.3         Evenementen
7.4         Een levendig centrum
7.5         Leegstand winkelpanden: aankleding vitrines
7.6         Zondagsopenstelling supermarkten
7.7         
Zaterdagopenstelling winkels kernwinkelgebied tot 19.00 uur
7.8         Horeca
7.9         Strand Horst
7.10       Zwem- en sportaccommodatie op "De Zanderij"
7.11       Toeristenbelasting

8.   Duurzaamheid
8.1         
Geen windmolens op grondgebied Ermelo
8.2         
Eerst onderzoek doen naar andere vormen van duurzame energie-opwek
8.3         
Inzetten op innovatie
8.4         
Kijken naar mogelijkheden energie-opwek buiten Ermelo
8.5         
Recreatie en windmolens gaan niet samen
8.6         
Overleg met de regio

9.   Wonen en woonomgeving
9.1         
Meer koopwoningen tot € 150.000,--
9.2         Luxe koopappartementen vanaf € 300.000,--
9.3         Gezond op oudere leeftijd wonen in tijdelijke woning bij kinderen
9.4         Groen en speelgelegenheid in de omgeving
9.5         Normen leefbaarheid (geur, geluid e.d.)
9.6         Skaeve Huse (‘rare huizen’)

10. Onderwijs
10.1       
Goede schoolaccommodaties en –voorzieningen
10.2       Locatie gymonderwijs
10.3       Sportonderwijs (‘natte gymles’)
10.4       Spelen en bewegen
10.5       Veilig naar school

Wij willen samen met u werken aan een

TOEKOMSTBESTENDIG ERMELO

1.    Verkeer en wegen

1.1  Ermelo-Liberaal is van mening dat afsluiting van de Prins Hendriklaan niet uit te leggen en onnodig is. Wij pleiten voor zo spoedig mogelijke openstelling  van deze laan voor doorgaand verkeer, met uitzondering van vrachtverkeer, waarbij een 30 km-regime wordt ingevoerd. Het openstellen van de Prins Hendriklaan zorgt voor betere doorstroming van verkeer naar West-Ermelo en daarmee voor ontlasting op wegen zoals de Horsterweg.

1.2  De lanen in Wijk Noord grenzend aan de Harderwijkerweg, die nu afgesloten zijn voor inrijdend verkeer, dienen opengesteld te worden.

1.3  Op de Harderwijkerweg kan ter plaatse van het nieuwe winkelgebied “De Verbinding” (o.a. AH) en ‘t Weitje een dubbele rotonde komen, zodat o.a. het sluipverkeer van Zwolle naar Nijkerk normaal door kan stromen. Verbreding van de A28 dient als de beste oplossing om opstopping op de Harderwijkerweg tegen te gaan.

1.4  Op de Hamburgerweg moet ergens een voorziening komen waardoor fietsers veilig naar en van Groevenbeek en voetbalvereniging DVS’33 kunnen gaan. Mogelijk is een fietstunnel de meest leefbare en veilige oplossing; wij vinden dat deze en andere mogelijke oplossingen bespreekbaar moeten zijn. Het nieuw        aangelegde voorrangspleintje zorgt nu al voor nog meer onveiligheid dan voorheen toen het nog het ‘groene kruispunt’ heette.

1.5  Wat betreft het industrieterrein ‘Kerkdennen’ pleiten wij voor een 30 km-regime en éénrichtingsverkeer. Een breder fietspad langs de Groevenbeekse heide  zal zorgdragen voor minder fietsers over ‘Kerkdennen’ en hiermee voor meer veiligheid voor alle weggebruikers.

1.6  Met de opening van vliegveld Lelystad in 2019 is Ermelo erbij gebaat dat de A28 zo spoedig mogelijk verbreed wordt. Hiervoor dient de gemeente Ermelo samen met de omliggende gemeentes in gesprek te gaan met het Rijk. Uitbreiding van dit vliegveld zorgt namelijk voor meer verkeer in de regio. Als de A28 niet verbreed wordt, leidt dit tot verkeersopstoppingen op de binnenwegen.

1.7  Voor het centrum en het parkeren in het centrum dient een goede bewegwijzering te komen. Mensen van buiten moeten in één oogopslag kunnen zien waar er geparkeerd kan worden en waar de winkels zijn.

1.8  Wat betreft het G.V.V.P. (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan) pleit Ermelo-Liberaal voor een lange termijn visie.


2.    Parkeren

2.1  Het parkeren in Ermelo is gratis en dat blijft zo wat Ermelo-Liberaal betreft.

2.2  De blauwe zône wordt uitgebreid en bewoners in het centrum krijgen een parkeerontheffing.

2.3  Mensen die langdurig willen parkeren, kunnen dit doen op de parkeerplaats aan de Groeneweg (Kerkelijk Centrum), zoals ambtenaren en werknemers bedrijven. Het centrumparkeren is voor inwoners centrum en bezoekers en winkelend publiek.

2.4  De blauwe zône parkeerduur bij “De Verbinding” wordt verlengd van 1,5 uur naar 2 uur, zodat deze gelijk is aan de parkeerduur op andere parkeerterrreinen.

2.5  In nieuwbouwwijken wordt parkeergelegenheid gerealiseerd op eigen terrein.

 

3.    Handhaving   

3.1  Er moet meer handhavend opgetreden worden bij fietsen in voetgangersgebied centrum.

3.2  Ook moet het dumpen van afval in het buitengebied worden bestreden en bestraft.

3.3  Het parkeren van vrachtwagens waar dit niet is toegestaan, moet worden aangepakt.

3.4  Bij overtreding van geluids-, geur- en andere normen dient opgetreden te worden.

3.5  Bij vandalisme draaien de vandalen op voor de kosten.

3.6  Bij illegale bouw moet hard opgetreden worden. Ermelo-Liberaal is tegen de gedoogstatus.

 

4.    Economie en werkgelegenheid

4.1  De economie trekt landelijk weer aan. Dit is goed nieuws. Ermelo-Liberaal pleit voor meer ruimte en minder regels voor ondernemers.

4.2  De OZB voor niet-woningen gaat wat Ermelo-Liberaal betreft omlaag en wordt meer gelijk getrokken aan de OZB niet-woningen in omliggende gemeenten.

4.3  De opening van vliegveld Lelystad in 2019/2020 zal zorgen voor meer bedrijvigheid in de regio. Er zal meer vraag komen naar woningen, winkels, horeca, ook in Ermelo.

4.4  Dit biedt kansen voor nieuwe ondernemers. Het is belangrijk dat deze voor Ermelo kiezen in verband met werkgelegenheid en levendigheid in ons dorp.

4.5  Een goede bereikbaarheid en verbreding van de A28 zijn hierbij essentieel voor een goede doorstroming van het verkeer in de regio.

4.6  Een goede bereikbaarheid is belangrijk voor de ontwikkeling van de hele regio.

4.7  Ermelo-Liberaal pleit ervoor om geen extra vierkante meters winkelruimte toe te voegen aan het winkelareaal, totdat de leegstand van winkelpanden tot minder dan 5% is afgenomen.

4.8  Ermelo-Liberaal wil dat ‘Kerkdennen’ opgeknapt wordt en een bedrijventerrein voor voornamelijk kleinschalige bedrijvigheid is en blijft.

 

5.    Financiën

5.1  In Ermelo zijn de lasten in verhouding laag. Ermelo-Liberaal wil geen verhoging van de belastingen.

5.2  De OZB voor niet-woningen gaat wat Ermelo-Liberaal betreft omlaag. Deze komt meer in gelijke tred met omliggende gemeenten, omdat we het belangrijk vinden dat ondernemers zich in Ermelo vestigen.

5.3  De hondenbelasting wordt afgeschaft, als het aan Ermelo-Liberaal ligt, of op z’n minst verlaagd voor hond nr. 2 enz..

5.4  De gemeentelijke begroting dient altijd sluitend te zijn.

5.5  Ermelo-Liberaal wil transparantie in de gemeentelijke financiën en in “Meerinzicht” (EHZ: Ermelo, Harderwijk en Zeewolde). Het moet duidelijk zijn waar het geld van de burger aan besteed wordt. Ook willen wij de onderliggende stukken in kunnen zien, zodat voor ons duidelijk wordt hoe de Jaarrekening, de Programmabegroting en de Kadernota zijn opgebouwd.

5.6  Ook heeft Ermelo-Liberaal moeite met de wijze van het stellen van technische vragen. Deze moeten nu zowel voor de commissievergaderingen als de raadsvergaderingen schriftelijk ingediend worden. Ons bezwaar is, dat de burger – op een enkeling na – de vragen en antwoorden niet kan zien. Deze moeten op een of andere manier openbaar gemaakt worden.

5.7  Ermelo-Liberaal is het niet eens met de vorm van de Bestuursrapportages. Wij pleiten voor een wijze van beschrijven, waarbij direct duidelijk is of een probleem echt opgelost is of nog niet. Naar onze mening moet in het laatste geval dit zichtbaar blijven tot het probleem daadwerkelijk opgelost is.

5.8  Ermelo-Liberaal wil aansluiting kunnen vinden tussen de administratie van de gemeente Ermelo en “Meerinzicht”. Immers, de samenwerking met de gemeenten Harderwijk en Zeewolde in “Meerinzicht” zou uitvoeringstaken goedkoper en efficiënter maken en dat willen wij kunnen controleren.

5.9  Ermelo-Liberaal moet helaas constateren dat de kosten voor “Meerinzicht” alsmaar blijven stijgen. Wij betreuren het dat hier geen oplossing voor is/komt.

5.10 Wij pleiten voor het oormerken van gelden voor armoedebeleid, Jeugd of voor WMO-beleid, zodat het geld ook daadwerkelijk bij deze doelgroepen terecht komen.

5.11 Wij pleiten ervoor dat vergaderingen van de auditcommissie zonder aanwezigheid van adviseurs en wethouders gehouden worden. Indien nodig zijn deze aanwezig op verzoek van de auditcommissie.

5.12 De beantwoording van schriftelijke vragen aan het College van B & W dient binnen zeven dagen plaats te vinden.


6.    Zorg en samenleving

6.1  In de veranderende wereld, met zijn digitalisering en individualisering, zijn er nieuwe problemen die onze aandacht vragen.

6.2  Problemen van deze tijd, zoals eenzaamheid en uitsluiting, zijn een zorgpunt van Ermelo-Liberaal, niet alleen onder ouderen maar ook onder jongeren. Deze thema’s moeten bespreekbaar zijn of  gemaakt worden.

6.3  Iedereen in Ermelo moet kunnen rekenen op zorg dichtbij, snel en op maat, wanneer dit nodig is. Wachtlijsten zijn onacceptabel. De vraag van de cliënt staat voorop. De gemeente kan zorgdragen aan goede communicatie en facilitering.

6.4  Voor het kleinschalig opvangen van ouderen met dementie is de realisatie van meer opvanghuizen zoals “De Herbergier” aan de Stationsstraat gewenst. Locatie nabij centrum en overige voorzieningen, zodat een bezoek aan het winkelcentrum of een restaurant/terras tot de mogelijkheden behoort, of op “Veldwijk”.

6.5  Geld dat voor armoede, Jeugd of WMO bestemd is, moet ook bij deze specifieke doelgroepen terecht komen.

6.6  Iedereen telt mee. Wie onverwachts, onverhoopt, tijdelijk hulp nodig heeft, door welke oorzaak ook, moet geholpen worden. In Ermelo helpen we mensen die onder het bijstandsniveau leven. Waar mogelijk helpen we mensen aan een (nieuwe) baan en een eigen inkomen.

6.7  Voor ouderen is een zwem-/sportaccommodatie met recreatiegedeelte in de buurt onontbeerlijk om niet geïsoleerd te raken, zoals het huidige  “Calluna”.

6.8  Ermelo-Liberaal wil dat de mogelijkheid onderzocht wordt voor het realiseren van zogeheten Skaeve Huse (‘rare huizen’), tijdelijke woonunits voor mensen die niet in een reguliere woonwijk kunnen wonen.


7.    Recreatie en Toerisme

7.1 Ermelo telt vele recreatieparken, sommige daarvan zijn uitmuntend zoals “De Haeghehorst”. Voor een aantal parken geldt dat zij gerevitaliseerd worden of getransformeerd naar andere bestemmingen.

7.2 Het is belangrijk dat de kwaliteit van de recreatieparken goed is. Liever minder maar zeer goede parken.

7.3 De vele evenementen in Ermelo zorgen voor een grote toestroom naar Ermelo. Dit is goed voor de economie en de levendigheid van ons dorp. Het is belangrijk dat het aantal evenementen hetzelfde blijft of groeit.

7.4 Een levendig centrum met leuke winkeltjes en gezellige terrasjes en restaurants is belangrijk voor het binden van toeristen aan ons dorp.

7.5 Leegstand van winkelpanden in het centrum is niet aantrekkelijk voor bezoekers. Ook als winkels niet verhuurd zijn, moet de eigenaar van het pand, wat Ermelo-Liberaal betreft - zorgdragen voor een aantrekkelijke gevel of vitrine.

7.6 Wat betreft de openstelling van winkels pleiten wij ervoor dat in ieder geval de supermarkten op zondag open kunnen gaan.

7.7 Voor de overige winkels in het kernwinkelgebied pleiten wij voor openstelling op de zaterdag tot 19.00 uur. Hiermee onderscheidt Ermelo zich van Harderwijk en Putten en trekt hiermee extra bezoekers aan.

7.8 Er mogen meer hotels komen in Ermelo. Eventuele locaties: Strand Horst, “Veldwijk”, huidige locatie “Calluna”, nabij centrum.

7.9 De ontwikkeling van Strand Horst juicht Ermelo-Liberaal toe. Wij vertrouwen erop dat hier een mooie toeristische trekpleister voor de regio of heel Nederland ontstaat, met wonen, (water)sport, strand, restaurants en winkels.

7.10 De realisatie van een nieuwe toekomstbestendige zwem-/sportaccommodatie op “De Zanderij” zien wij met enthousiasme tegemoet. Dankzij onze inbreng komt er een zwembad mét recreatief gedeelte en een professionele sportaccommodatie.

7.11 De toeristenbelasting moet besteed worden aan zaken waar toeristen van kunnen (mee)genieten, zoals verbetering publieke ruimte, groenonderhoud en fietspaden.


8.    Duurzaamheid

8.1 Ermelo-Liberaal vindt het plaatsen van windmolens (tot 200 m hoogte) op het grondgebied van Ermelo ongewenst.

8.2 Wij willen dat er eerst onderzoek naar andere vormen van duurzame energie-opwek plaatsvindt.

8.3 Wij pleiten voor het inzetten op innovatie. De ontwikkeling gaat immers hard. Gedacht kan worden aan riothermie (energieopwek d.m.v. gebruik warmte uit riool), geothermie (aardwarmte), duurzame opwek uit zeewier enz..

8.4 Wij willen dat de mogelijkheden van opwek van windenergie buiten Ermelo onderzocht wordt.

8.5 Ermelo-Liberaal vindt de combinatie van recreatie (Strand Horst) en windmolens niet samen gaan. Ook langs de A28 willen wij geen windmolens, zeker nu dit gebied een recreatieve trekpleister gaat worden.

8.6 Aangezien de windmolens er door een recent raadsbesluit tóch gaan komen, pleit Ermelo-Liberaal ervoor om dit aantal zo laag mogelijk te houden en verder onderzoek te blijven doen naar andere vormen van duurzame energie-opwek, en hiervoor in gesprek te gaan/blijven met de regio.

 

9.    Wonen en woonomgeving

9.1 Er moeten meer woningen in het goedkope segment gebouwd worden, met een maximale koopprijs van € 150.000,--. Dit is nodig om jongeren aan Ermelo te binden. Locaties: o.a. “Veldwijk” of huidige locatie “Balverszaal” of “Calluna”.

9.2 Tevens moet er voorzien worden in de behoefte van een groeiende groep vitale ouderen die naar een luxueus appartement op een goede locatie zou willen verhuizen, koopprijs vanaf € 300.000,--. Locaties: huidig “Calluna”langs de hei of langs het spoor.

9.3 Iedereen heeft recht op een veilige, schone, leefbare woonomgeving. De overheid is verantwoordelijk voor het onderhoud van straten en bermen.

9.4 Bij overtreding van geluids- en geurnormen moet er gehandhaafd worden.

9.5 Wanneer gezonde ouderen bij hun kinderen willen gaan wonen, moet het mogelijk zijn om tijdelijk in een recreatiewoning te verblijven, mits deze woning tijdelijk en niet van steen is. Bij verhuizing of overlijden vervalt de mogelijkheid weer.

9.6 Er komen Skaeve Huse (‘rare huizen’, tijdelijke units) voor mensen die niet in een reguliere woonwijk kunnen wonen. Wij willen dat er een pilot gedaan wordt met 4 of 5 personen. Locatie: “Veldwijk”.

 

10.   Onderwijs

10.1 Iedereen heeft recht op goed onderwijs en een veilige school. En iedere school heeft recht op een goede accommodatie met voldoende, goed geoutilleerde, lokalen met moderne voorzieningen. De vernieuwing van de Goede Herder School in Horst en de RK Prins Willem Alexander juichen wij dan ook van harte toe.

10.2 Gymlessen kunnen in een nabijgelegen pand op korte loop-/fietsafstand gegeven worden.

10.3 Gymlessen kunnen een paar keer per jaar gecombineerd worden met zwemvaardigheidsoefeningen, zodat deze vaardigheid van kinderen bijgehouden wordt. Dit wordt dan een ‘natte gymles’.

10.4 Kinderen hebben veel beweging nodig om gezond te blijven. Spelen is hier een belangrijk onderdeel van. Een veilige speelplek in en om de school is belangrijk.

10.5 De fietsroutes naar school en oversteekplaatsen bij school moeten veilig zijn voor alle kinderen/jeugd en overige weggebruikers en de leefbaarheid in acht nemen van omwonenden.


Wij willen samen met u werken aan een

TOEKOMSTBESTENDIG ERMELO